POLB120 Стратегии в публичното управление

Анотация:

• Целта на курса е да предаде знания за стратегията, стратегическото мислене и действие в политиката, по-специално в публичното управление. Курсът разяснява основни понятия и елементи на стратегията като теория и практика. Той съдържа и обсъждане на казуси на стратегическо мислене и действие в различни страни.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• характеристики на стратегическо мислене и действие..

• спецификите на стратегическото действие в различни области на политиката – управление, партии, комуникация.

2) могат:

• да изграждат стратегии в различни области на политиката..

• да оценяват стратегии в публичните политики


Предварителни изисквания:
Не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Танев, Т. Политическите стратегии. УИ Св. Климент Охридски, С. 2003

Танев, Т. Стратегическо управление на публичната сфера. Военно издателство, С. 2008

Брайкова, Т. Публичните политики. Подходи и методология на изследването и анализа. УИ Св. Климент Охридски, С. 2003

Канев, Д. (съст.), Учебник по политически мениджмънт 1: Политически анализи и организационни практики. София 2012, http://www.fes.bg/files/custom/library/2012/Uchebnik_po_politicheski_management1.pdf

Канев, Д. (съст.), Учебник по политически мениджмънт 2: Политическа комуникация и предизборни кампании, София 2012, http://www.fes.bg/files/custom/library/2012/Uchebnik_po_politicheski_management2.pdf

Танев, Т. Анализ на публичните политики, Военно издателство, С. 2008

Средства за оценяване:

Тест 50%

Презентация 50%