POLB269 Европейска миграционна политика

Анотация:

Курсът цели да:

• Да анализира спецификата на глобалния, европейския и българския миграционен феномен;

• Да анализира основните понятия и концепции за управление на миграционните потоци;

• Да анализира основни на интеграционна политика;

• Да анализира европейската и българската миграционна политика.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните типове миграционна политика;

• Хармонизацията и комунитаризацията на европейската политика в сферата на миграцията и убежището;

• Влиянието на европейската миграционна политика върху управлението на миграцията в Централна и Източна Европа

2) могат:

• Да анализират различните подходи за управление на миграцията.

• Да коментират българската и европейската миграционна политика и да дават препоръки за нейното усъвършенстване

• Да правят презентация на анализиран случай

• Да работят в групи и да участват в симулативни игри
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителни - публикациите на НБУ:

Кръстева, А. (съст.) Имиграцията в България. София, 2005.

Кръстева, А. (съст.) От етничност към миграция. София: НБУ, 2004.

Кръстева, А. (съст.) Фигурите на бежанеца. София: НБУ, 2006.

Препоръчителни - публикации на преподавателии от НБУ:

Brown, Elinor, Krasteva, Anna, Ranieri, Maria (eds) E-learning & Social media. Education and citizenship for the digital 21st century. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2016.

Krasteva Anna et Gueorguieva Petia (dir) La rue et l’-e-rue. Nouvelles contestations citoyennes. Paris : Harmattan, 2015.

Krasteva A. et Vasilcu Despina (eds) (2014) Migrations en blanc. Medecins d’est en ouest. Paris : l’Harmattan.

Препоръчителни:

GEDDES Andrew. The politics of migration and immigration in Europe. Londn: Sage, 2005.

MEYERS Eytan. International immigration policy. Macmillan : Palgrave, 2004.

WEBER Serge. Nouvelle Europe, nouvelles migrations. Frontieres, integration, mondialisation. Paris : Felin, 2007.

http://annakrasteva.wordpress.com

http://iom.bg/, http://iom.int

http://www.aba.government.bg/

http://www.unhcr-budapest.org/bulgaria/

http://aref.government.bg/

http://www.bghelsinki.org/

http://www.mvr.bg/

http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

http://www.migrationinformation.org/glossary/

http://www.cermes.info/

Средства за оценяване:

ТЕСТ

КУРСОВ ПРОЕКТ

УЧАСТИЕ В СЕМИНАР/ДИСКУСИЯ