POLB230 Семинар: Социални политики на ЕС

Анотация:

Самостоятелната работа има за цел да задълбочи и разшири познанията и компетенциите на студентите по отношение на социалните политики на Европейския съюз. Залага се на самостоятелната подготовка и разработването на курсова работа в следната тематика: общности и разлики в социалните модели на страните-членки на ЕС; процесът на поява и еволюция на социалнополитически компетенции на Европейския съюз; институции и процеси на вземане на решения в сферата на социалната политика на ЕС.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Общностите и различията в социалните модели на страните-членки на Европейския съюз

• Характера, обхвата, целите и приоритетите на социалните политики на Европейския съюз

• Институциите, процеса на вземане на решения и инструментите на социалните политики на Европейския съюз.

2) могат:

• Да анализират различни социалнополитически практики

• Да оценяват обхвата и въздействието на европейските социални политики и инисиативи върху националната социална политика


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На български език:

1. Брайкова T., Публичните политики, С. 2003.

2. Брайкова T., Теория на социалната политика, С. 2000

3. Брайкова, Т., Модерните социални държави, Политиката на САЩ, Великобритания, Германия и Швеция, издателство „А-З”, София, 1998 г.

4. Попова Ж., Основи на правото на Европейския съюз. „Планета – 3”, София, 2001 г.

5. Социалната политика: философия на реформите, под редакцията на Г. Карасимеонов и Е. Константинов, С. 1999.

6. Терзиева К., О, Кийф Ш., Четирите свободи на Вътрешния пазар на Европейската общност – в Караиванова П. (редактор), основното за Европейския съюз, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1998 г.

7. Янош Корнай, Трансформация след социализъм, С. 1998.

На чужд език:

1. Arts,W. and Geilissen, J., Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report, in Journal of European social policy, Vol.12/No.2/2002,p.137 - 158.

2. Baldwin, P., Can we define a European Welfare State Model? , in Greve, B. (Edit), Comparative Welfare Systems. The Scandinavian Model in a Period of Change, Basingstoke: Macmillan, 1996, pp. 29-44.

3. Collins D. The European Communities. The social policy of the first phase. Vol. 2: The European Economic Community 1958-1972, Martin Robertson, London 1975.

4. Deacon, B. with Hulse, M. and Stubbs, P., Global Social Policy. International Organizations and the Future of Welfare, SAGE Publications, London 1997.

5. Deacon, B., Eastern European welfare states: the impact of the politics of globalization, in Journal of European Social Policy, Vol. 10, N 2, May 2000, pp. 146 – 161.

6. Esping – Andersen, G., Politics against Markets: The Social Democratic Road to Power, Princeton University Press, Princeton, 1985.

7. Esping- Andersen, G., The three worlds of welfare capitalism, Polity Press, Cambridge, 1997.

8. Falkner G. EU Social Policy in the 1990s: Towards a Corporatist Policy Community, Routledge, London 1998.

9. Golinowska S. and Zukowski M. European social policy (supranational). In: Golinowska S., Hengstenberg P and Zukowski M. (eds.), Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model, pp. 295-322.

10. Green paper: European Social Policy. Options for the Union, Commission of the European Communities, Directorate for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, 1993.

11. Hantrais L. Social Policy in the European Union, Macmillan Press LTD 2000.

12. Kim, K., Determinants of the timing of the social insurance legislation among 18 OECD countries, in International Journal of Social Welfare Vol. 10/2001. pp. 2-17.

13. Leibfried, S. and Pierson, P. (Eds.), European Social Policy. Between Fragmentation and Integration, The brookings Institution, Washington D.C., 1995.

14. Liebfried, S., und Pierson, P., Standort Europa, Europaische Sozialpolitik, Schurkamp Verlag, 1998.

15. Pierson, Ch., Castles, F., The welfare state reader, Polity Press, Cambridge 2000.

16. Scharpf F.W. The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity. In: Journal of Common Market Studies, Vol. 40/4, 2002, pp. 645-670.

17. Stuchlik A. and Kellermann Ch. Europe on the way to social union. The EU social agenda in the context of European welfairsm, Friedrich Ebert Stiftung, January 2009.

18. Taylor-Gooby, P (Ed.), Making a European Welfare State? Convergences and Conflicts over European Social Policy, Blackwell Publishing, Oxford 2004.

19. Threlfall M. European social integration: harmonization, convergence and single social areas. In: Journal of European Social Policy, Vol. 13 (2), SAGE Publications, 2003, pp. 121-139.

20. Tittmuss R. M., Social Policy, Allen and Unwin, 1974.

21. Tomka, B., Western European welfare states in the 20th century: convergences and divergences in a long-run perspective, in International Journal of Social Welfare, Vol.12/2003, pp.249 - 260.

22. Wilenski, H., The Welfare State and Equality, University of California Press, Burkley, 1975.

Средства за оценяване:

Крайната оценка за самостоятелната работа се получава след разработване на курсова работа или проект по предварително зададена тема и нейната защита пред преподавателя в курса. В началото на семестъра преподавателят публикува тематични области за курсови работи и проекти, както и обща литература към тези области. Студентите трябва да изберат някоя от тематичните области и да се консултират с преподавателя за конкретно заглавие и структура на курсовата работа.След уточняването на тема и план за курсовата работа студентите получават допълнителна литература.