POLB224 Енергийна политика на ЕС

Анотация:

Курсът има за цел на базата на придобитите от студентите знания и умения в предходните семестри да разшири познанията им в сферата на общоевропейската политика в областта на транспорта и енергетиката. Лекционният материал поетапно ще запознае студентите с възникването на необходимостта от формиране на обща политика на ниво ЕС в двата сектора, както и еволюцията на нормативната база регулираща функционирането им. Акцент ще бъде поставен върху предизвикателствата за развитието и на двата сектора в условията на динамично променящите се както вътрешно-политически, така и външно-политически за ЕС реалности. Специално внимание ще бъде обърнато на формирането у студентите на умението да се ориентират адекватно и бързо в спецификата на двата сектора, както и на способността им да боравят уверено с терминологията и конкретиката присъща на предмета на курса.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността и еволюцията на икономическата политика на Европейския съюз в частта и касаеща общата транспортна и енергийна политика на Съюза;

• Еволюцията на Единния европейски пазар и общите политики на Съюза в областта на енергетиката и транспорта;

• Мястото и ролята на Европейския съюз в световната политика и икономика.

2) могат:

• Да решават самостоятелно изследователски и практически задачи.

• Да са в състояние да провеждат задълбочени анализи на конкретни политики и документи в областта на общата енергийна политика на ЕС.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Обща енергийна политика на ЕС: Теоретична рамка. Няколко възможни сценария за развитие.
 2. Обща транспортна политика на ЕС: Теоретична рамка и практическо значение.
 3. Институционални актьори, функции и правомощия в енергийния и транспортния сектор на ЕС – възможности, предизвикателства и заплахи пред двата сектора.
 4. Енергийната Европа – от Евроатом до „План 2050”
 5. Енергийните приоритети на ЕС: Атомна енергетика
 6. Енергия от конвенционални източници
 7. Енергия от възобновяеми източници
 8. Алтернативни източници на енергия.
 9. Европейската енергийна политика като функция на националната политика на сигурност и Европейската обща външна политика – факторът Русия. САЩ, Китай и азиатските държави. Пан-европейските картели
 10. Перспективи пред общата енергийна политика на ЕС.
 11. Транспортната политика на ЕС като двигател на интеграцията в Съюза – движението на хора, средства за производство, стоки и капитали.
 12. Норматива срещу обективните нужди на „новия” ЕС – Европа на 15-те срещу Европа на 27-те.
 13. България в ЕС – от наблюдател до страна във формирането на общоевропейската енергийна и транспортна политика: предизвикателствата на XXI в и националните приоритети.

Литература по темите:

Основна

1) Европейският съюз : история, институции, политики / Юлия Захариева, Ингрид Шикова, Красимир Николов, София: Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2003;

2) Европа от А до Я : Справочник по европейска интеграция / Вернер Вайденфелд и Волфганг Веселс; Прев. Пламен Емануилов и др.; Науч. ред. Светослав Малинов : Фондация "Конрад Аденауер", 2004;

3) Справочник за Европейския съюз/ Ленърд, Дик, София: Делегация на Европейската комисия в България, 2006;

Допълнителна

Руская нефть-последний передел/Симонов, Константин, Москва: Алгоритм, 2005;

Moravcsik, Andrew, The choice for Europe : social purpose and state power from Messina to Maastricht / Andrew Moravcsik, Ithaca: Cornell University Press, 1998;

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

- Участие в семинари;

- Презентация.

Финално оценяване:

- Презентация;

- Курсова работа.

Оценките и датите на всички изпити се публикуват в личния профил на всеки студент в http://student.nbu.bg/