POLB222 Социални политики на ЕС

Анотация:

Курсът представя и анализира социалните политики на Европейския съюз. В съдържателен план курсът съдържа два основни раздела. Пътвият има общ въвеждащ характер в тематиката на социалната политика, като се стреми да очертае съществуващите общности и разлики в социланите модели на страните-членки на ЕС. Вторият раздел разгръща процесът на поява и еволюция на социалната политика на Европейския съюз. Основният фокус е върху развитието на компетенциите на Съюза с сферата на социалната политика, както и върху институциите, инструментите и процеса на вземане на решения.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Общностите и различията в социалните модели на страните-членки на Европейския съюз

• Характера, обхвата, целите и приоритетите на социалните политики на Европейския съюз

• Институциите, процеса на вземане на решения и инструментите на социалните политики на Европейския съюз.

2) могат:

• Да анализират различни социалнополитически практики

• Да оценяват обхвата и въздействието на европейските социални политики и инисиативи върху националната социална политика


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен блок: 1. Въведение. Поява и еволюция на социалната политика в Европа. Европейската интеграция и многостепенната политическа система - европеизация на публичната и социалната политика. 2.Социалната политика в договорите на ЕО/ЕС – еволюция и обхват. 3. Характеристики и институции на социалната политика на ЕС. 4.Нива и инструменти на социалната политика на ЕС: разпределителна политика. 5.Нива и инструменти на социалната политика на ЕС: регулативно-координационна политика. 6.Нива и инструменти на социалната политика на ЕС: регулативно защитна политика. 7.Нива и инструменти на социалната политика на ЕС: процесно ориентирана политика. 6.Социални предизвикателства в развитието на ЕС. 9.Политики и инициативи на ЕС за справяне със съвременните социални предизвикателства.
  2. Семинарен блок и дискусии: 1. Семинар 1: Режими социална политика в страните от ЕС. 2. Семинар 2: Компетенции на ЕС в сферата на социалната политика. Европейски социален диалог. 3.Семинар 3: Съвременните социални рискове - проявления в страните-членки. 4.Семинар 4: Политики на ЕС за отговор на съвременните социални предизвикателства: политика по заетостта, политика за борба с дискриминацията, социално включване на уязвими групи. Социалните приоритети на комисията "фон дер Лайен" за периода 2019 - 2024 г.
  3. Текущо оценяване: 1. Тест 1 за текущо оценяване 2. Тест 2 за текущо оценяване

Литература по темите:

На български език:

1. Брайкова T., Публичните политики, С. 2003.

2. Брайкова T., Теория на социалната политика, С. 2000

3. Брайкова, Т., Модерните социални държави, Политиката на САЩ, Великобритания, Германия и Швеция, издателство „А-З”, София, 1998 г.

4. Попова Ж., Основи на правото на Европейския съюз. „Планета – 3”, София, 2001 г.

5. Социалната политика: философия на реформите, под редакцията на Г. Карасимеонов и Е. Константинов, С. 1999.

6. Терзиева К., О, Кийф Ш., Четирите свободи на Вътрешния пазар на Европейската общност – в Караиванова П. (редактор), основното за Европейския съюз, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1998 г.

7. Янош Корнай, Трансформация след социализъм, С. 1998.

На чужд език:

1. Arts,W. and Geilissen, J., Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report, in Journal of european social policy, Vol.12/No.2/2002,p.137 - 158.

2. Baldwin, P., Can we define a European Welfare State Model? , in Greve, B. (Edit), Comparative Welfare Systems. The Scandinavian Model in a Period of Change, Basingstoke: Macmillan, 1996, pp. 29-44.

3. Collins D. The European Communities. The social policy of the first phase. Vol. 2: The European Economic Community 1958-1972, Martin Robertson, London 1975.

4. Deacon, B. with Hulse, M. and Stubbs, P., Global Social Policy. International Organizations and the Future of Welfare, SAGE Publications, London 1997.

5. Deacon, B., Eastern European welfare states: the impact of the politics of globalization, in Journal of European Social Policy, Vol. 10, N 2, May 2000, pp. 146 – 161.

6. Esping – Andersen, G., Politics against Markets: The Social Democratic Road to Power, Princeton University Press, Princeton, 1985.

7. Esping- Andersen, G., The three worlds of welfare capitalism, Polity Press, Cambridge, 1997.

8. Falkner G. EU Social Policy in the 1990s: Towards a Corporatist Policy Community, Routledge, London 1998.

9. Golinowska S. and Zukowski M. European social policy (supranational). In: Golinowska S., Hengstenberg P and Zukowski M. (eds.), Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model, pp. 295-322.

10. Green paper: European Social Policy. Options for the Union, Commission of the European Communities, Directorate for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, 1993.

11. Hantrais L. Social Policy in the European Union, Macmilan Press LTD 2000.

12. Kim, K., Determinants of the timing of the social insurance legislation among 18 OECD countries, in International Journal of Social Welfare Vol. 10/2001. pp. 2-17.

13. Leibfried, S. and Pierson, P. (Eds.), European Social Policy. Between Fragmentation and Integration, The brookings Institution, Washington D.C., 1995.

14. Liebfried, S., und Pierson, P., Standort Europa, Europaische Sozialpolitik, Schurkamp Verlag, 1998.

15. Pierson, Ch., Castles, F., The welfare state reader, Polity Press, Cambridge 2000.

16. Scharpf F.W. The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity. In: Journal of Common Market Studies, Vol. 40/4, 2002, pp. 645-670.

17. Stuchlik A. and Kellermann Ch. Europe on the way to social union. The EU social agenda in the context of European welfairsm, Friedrich Ebert Stiftung, January 2009.

18. Taylor-Gooby, P (Ed.), Making a European Welfare State? Convergences and Conflicts over European Social Policy, Blackwell Publishing, Oxford 2004.

19. Threlfall M. European social integration: harmonization, convergence and single social areas. In: Journal of European Social Policy, Vol. 13 (2), SAGE Publications, 2003, pp. 121-139.

20. Tittmuss R. M., Social Policy, Allen and Unwin, 1974.

21. Tomka, B., Western European welfare states in the 20th century: convergences and divergences in a long-run perspective, in International Journal of Social Welfare, Vol.12/2003, pp.249 - 260.

22. Wilenski, H., The Welfare State and Equality, University of California Press, Burkley, 1975.