POLB221 Общи политики на ЕС

Анотация:

Подробно запознаване с принципите на функциониране и еволюцията на общите политики на ЕС. Решенията от последните Европейски съвети 2012-2015г. за тенденциите на Европейския пазар и повишаване на неговата конкурентоспособност. Запознаване с новите теории, политически виждания и конституционни решения пред Обединена Европа, вкл и по отношение на функционирането на единния пазар и общите политики. Запознаване и анализиране на предизвикателствата пред ЕЕПазар и функционирането на Общите политики след 2014 г. Новите институционални промени в ЕС в период на икономическо възстановяване и политики за стимулиране на конкурентоспособността и растежа.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р
 Елица Гарнизова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: Да познават същността, еволюцията и спецификата на отделните общи европейски и икономически политики в Съюза.

2) 2) могат: Да познават детайлно същността на основните икономически политики, както и най-новите предизвикателства пред тях, произтичащи от залегналите принципи в Лисабонския договор и Страгегия „Европа 2020”


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. EU market prices for representative products (March 2012 edition)08/03/2012

2. Update on recent agricultural commodity and food price developments in the EU - February 2012 - 06/03/2012

3. Final Evaluation of the Competitiveness and Innovation Framework Programme, December 2011, Brassels

4. Final evaluation of the Intelligent Energy - Europe II Programme within the Competitiveness and Innovation Framework Programme, June 2011, Brassels

5. Monitoring prices, costs and volumes of trading and post-trading services, Brassels, 2011

6. EIOPA Report on the fifth Quantitative Impact Study (QIS5),

03.2011 Insurance, EU Commission

7. Study on the Costs and Benefits of Potential Changes to Distribution Rules for Insurance Investment Products and other Non-MIFID Packaged Retail Investment Products, 09.2010 Retail financial services

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ