ADMB080 Брандът България: културно наследство

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Рекламата като част от интегрираните маркетингови комуникации

• Спецификите на публичния брандинг

• Културното наследство на България, като основа за изграждането и като бранд.

Цели на курса:

• Да бъде усвоена рекламната терминология.

• Да бъдат постигнати знания и умения за основните принципи на рекламната комуникация и брандинга.

• Да бъдат усвоени знания, свързани с културното и историческото наследство на България

• Да бъдат придобити основни умения за изграждане на публичен бранд на България.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните термини и теории в рекламната комуникация и брандинга;

• ключови елементи от културно-историческото наследство на България;

2) могат:

• да анализират възможностите за използване на културно-историческото наследство на България, при изграждането и като бранд;

• да създават идеи за реклами и рекламни кампании, включени в публичния брандинг на България в международен контекст;

• да презентират идеите си аргументирано.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Алмалех, Мони. Цветовете в балканския фолклор, С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1997

2. Барт, Ролан. Въображението на знака. София, Народна култура, 1991

3. Бидерман, Ханс. Речник на символите. Рива. С. 2003

4. Деянов, Петър. Психоанализа и рекламна символика. Славена, 2005

5. Доганов, Димитър. Ференц Палфи, Рекламата каквато е, Princeps, С., 1999

6. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация – презаредена, С., Сiela, 2003

7. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист, С., Принцепс, 1999

8. Павлова, Албена. Реклама, публичен брандинг, нормативна уредба. Нова звезда, 2015

9. Павлова, Албена. Рекламата като част от средата. Амбиент рекламата, електронно списание Проблеми на постмодерността, том 2, бр. 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, SSN:1314-3700

10. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата, С., Кръгозор, 2001

11. Шевалие, Жан, Ален Геербрант. Речник на символите, том І, ИК “Петриков”. С., 2000

12. Шевалие, Жан, Ален Геербрант. Речник на символите, том ІІ, ИК “Петриков”. С., 2000

13. Всичко, което откриете в книжарниците, библиотеките и интернет в областта на рекламата, семиотиката и комуникациите

14. Венедиков, Ив., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София, „Балгарски художник”, 1973.

15. Венедиков, Ив. Медното гумно на прабългарите. София, „Наука и изкуство”, 1983.

16. Венедиков, Ив. Тракийското съкровище от Летница, София, 1996.

17. Гергова, Д., Обредът на обезсмъртяването в Древна Тракия. София 1996.

18. Гичева, Р. “Змеевата сватба” в апликациите от Летница. - Проблеми на изкуството, 1997/3-4/59-65.

19. Гичева-Меймари, Р. Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І. Обредът. В: МИФ 12, сборник на деп. История на културата, С., НБУ, 2007, с. 153-186.

20. Гичева-Меймари, Р. Куковден – Дионисов или кабирически обред? Част ІІ. Името. - Проблеми на изкуството, 2007, №1, с. 36-51.

21. Гичева-Меймари, Р. Баклата в древните мистерии и Балканската традиционна култура. В: Докторантски четения на Департамент „История на културата”, С., НБУ, 2008а, с. 85-103.

22. Гичева-Меймари, Р. Богини и свещени растения в гробницата от Свещари. - “Проблеми на изкуството”, 2008б, № 2, 3–10.

23. Гичева-Меймари, Р. Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І.2. Обредни действия, храна, забрани, роли. - Българска етнология, 2009; №3, с. 46-66.

24. Гичева-Меймари, Р. Останки от антична музика в традиционната балкано-анатолийска музика? Във: Форум на професор Богдан Богданов, публикувано на 17 януари 2011 г. – http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum_arch.php?page=discussion_show&discID=36

25. Гичева-Меймари, Р. Ритуална употреба на психоактивни субстанции в древна Тракия. В:Василева, В. Г. Гочев (съст.) Разширяването на света. Сборник в чест на 75 годишнината на проф. Богдан Богданов. Нов български университет, София, 2015, с. 329-357.

26. Зайков, Ил., Ив. Дионисиев, Г. Петров. Книга за виното. ИК „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1982.

27. Маразов, Ив. Мит, ритуал и изкуство у траките. София, УИ “Св. Климент Охридски”, 1992.

28. Маразов, Ив. Митология на траките. София, 1994.

29. Маразов, Ив. Митология на златото. София, ИК “Хр. Ботев”, 1994.

30. Маразов, Ив. Рогозенското съкровище. София, 1997.

31. Маразов, Ив. Траките и виното. Русе, Дунав прес, 2000.

32. Михайлов, Г. Траките, Нов български университет, София, 2015.

33. Китов, Г. Тракийските могили край Стрелча. С, 1979

34. Фол Ал. (гл. ред.), Тракийски паметници.Мегалитите в Тракия т. І. Институт по тракология БАН и „Наука и изкуство”, София, 1976.

35. Фол, Ал. История на българските земи в древността до края на ІІІ в. пр. Хр. УИ “Св. Климент Охридски”,София, 19972.

36. Чичикова, М., Гробницата от Свещари. - Изкуство, 1983,4,18-27.

37. Foll, Al., M. Chichikova, The Thracian Tomb near the village of Sveshtari. Sofia 1986.

Средства за оценяване:

Практическа разработка 40%

Участие в дискусиите 20%

Презентация 40%