ADMB842 Висша администрация

Анотация:

•Цел на курса

…да запознае студентите с историята, развитието и бъдещето на държавната администрация………………………………………………………………………………..

• …да даде познания за “висшата администрация” в различните държави ………………………………………………………………………………..

• …да запознае студентите с различни аспекти на отношенията между “политици” и държавни служители

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• история и съвременно състояние на висшата администрация… ………………………………………………………………………………..

• устройството на висшите органи …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• да се ориентират в основните стандарти за дейността на висшата администрация да владеят нова гледна точка за дейността на висшия ешелон в държавата …………………………………………………………………………………..

• да прилагат тази гледна точка в практични решения в конкретната си работа в администрацията…………………………………………………………………………………..


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• ……основни познания по право и публична администрация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Wright – Bureaucratic Elites in Western European States. Oxford. 1999

2. Ziller, Jacques – Administrations comparees: Les systemes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Paris 1993.

3. Ziller, Jacques – Egalite et merite, Bruxelles 1988

4. Ziller, Jacques – Sigma No.1 “Un corps de cadres superieurs de l’administration centrale.” “Top Management Service in Central Government” Paris 1995

5. Armstrong J. – The European Administrative Elite. Princeton 1973

6. Hegel. G. – Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt 1972

7. проф. д-р Емилия Къндева – “Административни органи – понятие, видове, компетентност”, в Публичноправни науки, №2, С. 1998

8. проф. д-р Емилия Къндева – “Управленско решение”, С. 1978

9. проф. д-р Емилия Къндева – “Публична администрация”, С. 1998

10. проф. Борис Спасов – “Въпроси на изпълнителната власт”, С. 1998

11. сб. “120 години изпълнителна власт в България”, С. 1999

12. Сhagnolland D. “Les hauts fonctionnaires du 17-20 s.” Paris, 1992

13. Niskanen W. “Bureaucracy and Representative Governement”, Chicago, 1971

14. Восленски, М. “Номенклатурата” 2 тома, С. 1992

15 Макиавели «Владетелят» С. 1991

16 Маринов Ал. «Административният елит на XXI век» С. 2011

17 Варзоновцев, Д., Елитът и промяната. София. 1999

Допълнителна

1Маринов A. Обществени елити и лидерство в страните в преход С. 2004

2Генчев, Н. Социално-психологически типове в българската история. С., 1987

3Марков, Г. Покушения, насилие и политика в България 1878-1947. С., 2003.

4 Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. София., 1992

5 Начев, Ив., „Българските елити” в „Глобализацията и новите граници на политическото”. София. 2004

6 Etzioni-Halеvy, E. (ed.), Classes and Elites in Democracy and Democratization. New York: Garland, 1997

Administrative Elite. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974

Средства за оценяване:

Тест 1- 30 %

Тест 2 - 30 %

Презентация 40 %