ADMB631 Управление на проекти

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа, като целта е да се представи управлението на проекти в прагматичен план. Вниманието е насочено върху теоретико-методологическите характеристики на структурния подход за управление на проекти и неговите практически измерения. Представят се основните техники и инструменти за управление на проектните цели, като фокуса е върху логическите връзки и зависимости между тях.

Цели на учебната дисциплина:

? да даде ядро знания за съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

? да представи техниките и инструментите за управлението на проектните цели;

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
гл. ас. Ваня Банкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

? съдържанието на проектните цели и управленските процеси, чрез които могат да се постигнат тези цели;

? проблемите по управление на промените чрез проекти;

2) могат:

? Да обосновават връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

? Да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Стопанско управлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 1998

2. Каменов, К., Кр. Хаджиев, Н. Маринова Управленският процес и екипната дейност в управлението. С., НБУ, 2005

3. Боева, Б. Бизнес и управление на проекти. С., Век 22, 1992

(2014) Благоева, Елена. Ролята на самоуправлението и интеркултурните компетенции за ефективността на проектните екипи - http://ebox.nbu.bg/pa2014/index2.html В: Годишник на департамент "Публична администрация", том 9 "Държавно управление, публични политики и публична администрация". - София: НБУ, (12 стандартни стр., 2013/14 уч. г.);

(2014) Благоева, Елена. Межкультурныe умения – ключевой фактор коммуникации в международных командах. В: Современныe коммуникации: социально- экономические и культурологические аспекты. У. А. Назарова (научен ред.) , 8-14 с. -УФА: Академия по публична администрация и мениджмънт, (11 стандартни стр., 2013/14 уч. г.);

(2015) Благоева, Елена. Интеркултурни компетенции при управление на международни екипи. В: Човешкият капитал – методология, измерения и практики (образование, мениджмънт, бизнес). Доц. д-р Д. Панайотов (научен ред.), 203-213 с. – София: НБУ, (14 стандартни стр., 2014/15 уч. г.);

Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации, С., Люрен, 2000

Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

Бъртън, С., Н. Майкъл Управление на проекти. С., Екслибрис1992

Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и стил, С., 2001

Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

Средства за оценяване:

Крайната оценка за студенти, редовно посещаващи курса ще бъде съставена от:

- 25% от първия тест;

- 25% от втория тест;

- 25% от курсов проект;

- 25% от семинар;

Студентите, които не са удовлетворени от предложената крайна оценка от текущо оценяване, неприсъствали на занятията и неизпълнили възложените самостоятелни работи, се явяват на семестриален изпит в рамките на сесията.

Семестриалният изпит съдържа минимум два компонента за проверка на компетенциите, знанията и уменията на студентите:

? писмен изпит (тест от 30 въпроса, които обхващат тематичната програма на курса);

? разработване на казус/курсов проект.

Крайната оценка за студенти, неприсъствали на занятията и неизпълнили възложените самостоятелни работи ще бъде съставена от:

- 50% от курсов проект;

- 50% от тест.