ADMB912 Управление на промяната

Анотация:

Да запознае студентите с процесите на социална, икономическа и политическа промяна, които протичат на всички нива – от личностно и битово, до глобално ниво. Изясняват се факторите, които влияят на промяната – природни, технологични, културни. Представени са управленски методики и инструменти за анализ на ситуацията, планиране и управление на промяната. Специално внимание е отделено на кризата на националната държава, глобализацията и усложняването на световния ред. Студентите се запознават и с промяната в България след 1989 година – цели, участници, резултати, перспективи

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Тенденциите, динамиката и критичните точки в социалната, икономическа и политическа промяна

• Факторите, които фасилитират и предопределят промяната

• Управленските методики и инструменти за анализ на ситуацията, планиране и управление на промяната

2) могат:

• Да правят анализ и оценка на въздействието на промяната в различни политически, административни и стопански ситуации

• Да прилагат различни подходи за управление на промяната в организациите


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания по социология

• Основни познания по управление и организация

• Базова представа за протичащите процеси в обществото на национално и глобално нивоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

1. Тофлър, А., Трусове във властта, Народна култура, 1996

2. Бейкър, Р., Бъдещето не е това, което беше, Парадигма, 2007

3. Райчев, А., К. Стойчев, Какво се случи – разказ за прехода в България 1989-2004, Изток-запад, 2004

Допълнителна

1. Тофлър, А., Шок от бъдещето, Народна култура, 1992

2. Гидънс, А., Социология, Прозорец, 2003

3. Хънтингтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите, Обсидиан, 2002

4. Търоу, Л., Бъдещето на капитализма, Весела Люцканова, 2000

5. Хелд, Д., Демокрацията и глобалният ред, КХ, 2004

6. Границите на растежа, Доклад на Римския клуб, 1972

7. Първата глобална революция, Доклад на Римския клуб, 1991

8. Хофстеде, Г., Култури и организации, Класика и стил, 2001

9. Холънд, У., Промяната – стилът на XXI век, ИнфоДАР, 2001

10. Норт, Дъглас, Институции, институционална промяна и икономически резултати, ЛИК, 2000

11. Низбет, Робърт, Социална промяна и история: аспекти на западната теория за развитието

12. Фукуяма, Франсис, Големият разлом, Рива, 2001

13. Дичев, Ивайло, Пространства на желанието, желания за пространства, Изток-запад, 2005

14. Лаверн, Достена, Експертите на прехода – българските think-thanks и глобалните мрежи на влияние, Изток-запад, 2010

15. Дайнов, Евгени, Политическият дебат и преходът в България, Фондация Българска наука и култура, 2000

16. Burnes, B., Managing Change – A Strategic Approach to Organisational Dynamics, FT Pitman Publishing, 1996

17. The Oxford Handbook of Public Policy, ed. by Michael Moran, Martin Rein and Robert E. Goodin, Oxford university press, 2006

Средства за оценяване:

дискусии, есе