ANCL033 Археология и културна география на Средиземноморието в древността

Анотация:

Курсът разглежда основните археологически находки и обекти в Източното Средиземноморие и техния принос към историята на античната култура. През първия семестър се прави общ историко-типологичен преглед на различните етапи от културното развитие на региона от праисторията до късната античност, докато през втория семестър се работи по-задълбочено върху конкретни аспекти на старата история и култура на Източното Средиземноморие, със специален фокус върху културната география и материалната култура на отделни, специално избрани антични маршрути.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните места и паметници на древните култури в Източното Средиземноморие.

2) могат:

• Да правят обоснована историческа връзка между географски и археологически обекти и съответстващите им цивилизации и културни контексти.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Богданов, Б. (1989). История на старогръцката култура. София: Наука и изкуство.

• Димитров, П. (2007). Индоевропейски езици и култура. София: Софийски университет.

• Михаилов, Г. (2015). Траките. София: Нов български университет.

• Шаму, Ф. (1979). Гръцката цивилизация. София: Български художник.

• Alcock, S.E., R. Osborne (2012). Classical Archaeology. Oxford: Wiley-Blackwell.

• Edwards, I.E.S., et al. (1970–2005). The Cambridge Ancient History, 14 vols. Cambridge: Cambridge University Press.

• Potts, D.T. (2012). A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East, 2 vols. Oxford: Wiley-Blackwell.

• Roberts, A., ed. (2011). Evolution: The Human Story. London: Dorling Kindersley.

• Wilson, N., ed. (2006). Encyclopaedia of Ancient Greece. New York and London: Routledge.

Допълнителна литература:

• Богданов, Б. (2007). Култура, общество, литература. София: ЛИК.

• дьо Полиняк, Ф. (2009). Раждането на гръцкия град. Култове, пространство и общество. София: Нов български университет.

• Anthony, D.W., J.Y. Chi (2010). The Lost World of Old Europe: The Danube Valley, 5000-3500 BC. Cambridge, MA: Princeton University Press.

• Blake, E., A.B. Knapp (2005). The Archaeology of Mediterranean Prehistory. Oxford: Wiley-Blackwell.

• Boardman, J. (1999). The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade. London: Thames & Hudson.

• Boatwright, M.T., D.J. Gargola, R.J.A. Talbert (2004). The Romans: From Village to Empire. Oxford: Oxford University Press.

• Bowersock, G.W., P. Brown, O. Grabar (2001). Interpreting Late Antiquity: Essays on the Postclassical World. Cambridge, MA: The Belknap Press.

• Bryce, T. (2006). Trojans and Their Neighbours. New York and London: Routledge.

• Bryce, T. (2009). The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia. New York and London: Routledge.

• Bryce, T. (2014). Ancient Syria: A Three Thousand Year History. Oxford: Oxford University Press.

• Camp, J., E. Fischer (2002). Exploring the World of the Ancient Greeks. London: Thames & Hudson.

• Castleden, R. (1990). Minoans: Life in Bronze Age Crete. New York and London: Routledge.

• Castleden, R. (2005). Mycenaeans. New York and London: Routledge.

• Demand, N.H. (2011). The Mediterranean Context of Early Greek History. Oxford: Wiley-Blackwell.

• Erskine, A. (2009). A Companion to Ancient History. Oxford: Wiley-Blackwell.

• Hansen, M. H. (2006). Polis. An Introduction to Ancient Greek City-State. Oxford: Oxford University Press.

• Harding, A.F. (2000). European Societies in the Bronze Age. Cambridge: Cambridge University Press.

• Finkelberg, M. (2006). Greeks and Pre-Greeks: Aegean Prehistory and Greek Heroic Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

• Mallory, J.P., D.Q. Adams (2006). The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: Oxford University Press.

• Marinatos, N. (1993). Minoan Religion: Ritual, Image, and Symbol. Columbia, SC: University of South Carolina Press.

• Mellaart, J. (1967). Catal huyuk: A Neolithic Town in Anatolia. New York: Thames & Hudson.

• Morris, I., W. Scheidel (2009). The Dynamics of Ancient Empires: State Power from Assyria to Byzantium. Oxford: Oxford University Press.

• Settis, S. (1988). The Land of the Etruscans from Prehistory to the Middle Ages. Zadar: Scala Books.

• Shelmerdine, C.W. (2008), The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age. Cambridge: Cambridge University Press.

• Sivas, T., H. Sivas (2012). Phrygians: In the Land of Midas, in the Shadow of Monuments. Istanbul.

• Snell, D. (2005). A Companion to Ancient Near East. Oxford: Wiley-Blackwell.

• Steadman, S.R., G. McMahon (2011). The Oxford Handbook of Ancient Anatolia, 10,000 – 323 BCE. Oxford: Oxford University Press.

Средства за оценяване:

2 теста + 2 резюмета + курсова работа