MGRB627 Семинар "Млад преводач" - II част

Анотация:

Обсъждане на предварително подготвени материали от студентите под ръководството на преподавател, срещи и дискусии с известни преводачи на научна и художествена литература.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите доразвиват познанията си относно основните принципи и методи на преводаческата дейност, придобити в първата част на семинара.
Предварителни изисквания:
Владеене на гръцки език на ниво С1 по европейската рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Врина-Николов, Мари, Le traducteur, un lecteur modele? Преводачът, образцов читател? Колибри, 2001.

• Килева-Стаменова, Р. (съставител). Превод и културен трансфер (сборник в чест на доц. Анна Лилова). Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”. София, 2007.

• Швейцер, А. Д., Теория перевода. Наука, 1988

• ???????????, ?., ?????? ??? ??????????. ?????, 1994.

• ???????, ?., ???????? ????????????, ?????, 1994.

• ?????????, ??. ?. ?., ???????????? ?????????? ??? ?????? ??? ?? ????????? ??? ??????????. ???????, 1994.

Средства за оценяване:

Изпълнение на задачата, поставени от ръководещия преподавател – 100%.