MGRB792 Гръцките поети нобелисти

Анотация:

Курсът "Новогръцка литература" запознава студентите с явленията и процесите, присъщи на гръцката литературна традиция от критския Ренесанс (13-17в.) до втората половина на 20 век.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

? Студентите научават за:

• предисторията, учредяването и съвременните дебати около Нобеловата награда (за литература).

• биографиите на Георгиос Сеферис и Одисеас Елитис и подходите за тяхното контекстуализиране с оглед на конституирането на историческото знание за “поколението на трийсетте”;

• основни черти и пресечни точки на сюрреализма в Гърция и на Запад;

• условните етапи и отличителните творби в творчеството на Г. Сеферис и Од. Елитис;

• рецепцията и влиянието на Сеферис и Елитис в гръцката културна среда и в западните литературни общества;

• българската рецепция на гръцките нобелисти – преводаческото дело на Стефан Гечев. Новите преводи на Яна Букова, Здравка Михайлова, Емилия Авгинова.

? Студентите усвояват умения:

• да четат критично;

• да анализират наблюденията си и да изграждат текстове върху изучаваните творби;

• да презентират и защитават тезите си в дискусия.


Предварителни изисквания:
Не се поставят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основни източници:

Одисеас Елитис, Открити карти. Нар. Култура, С., 1982.

Сборник Кои са гърците (съвременна гръцка есеистика). С., 2002.

Съвременна гръцка поезия, 1 и 2 том. С.,1997

Димарас, К. Въпроси на гръцката литература. - В: Литературна мисъл, София, 1966, №5.

Димарас, К. История на новогръцката литература от първите начала до наши дни. София, 1971.

Жечев, М. Гръцката поезия между двете световни войни. София, 1983.

Жечев, М. Георгиос Сеферис. -В: Септември, София, 1970, №6.

Жечев, М. Гръцки литературни паралели. София, 1979.

Жечев, М. Поглед към съвременната гръцка литература. София, 1975.

Допълнителни източници:

????? ???????, ??????? ??? ???????????? ???????????. ?????, 1980.

M. Vitti, ??????? ??? ???????????? ???????????. ?????,1978.

M. Vitti, ? ????? ??? ???????. ????????? ??? ?????. ?????, 1977.

Mario Vitti, ???????? ??????. ??????? ??????, ?????. ?????,1984.

?. ???????. ? ?????? ?????? ??? ? ??????? ???. ?????,1982.

?. ????????? , ? ???????? ???????? ??? ??????? ??????, 1985.

????? ?????????????, «? ???????? ??? ???????? ??? ???? ??? ??????? ?????», Е??????? ????????. ?????, 2004.

?. ????????-????????, «?????? ??? ?????????????. ? ????????? ???? ?????????». ???????????. ???????????, 1988.

??????????, ??????? ??????? - ???????? ??????, ??? ?????? ???? ???????? ?????? (?????? ??????????? ??? ?.?.?.)

??????? ??????? (?????? ??? ??????????) (?????? ??????????? ??? ?.?.?.)

???????? ?????? (?????? ??????????? ??? ?.?.?.)

??? ???????? ??? ???? ?????????, ???????? ?????? (?????? ??????????? ??? ?.?.?.)

??????, ???????? ??????, ??????? ??????? - ??? ??????, ??? ?????? (?????? ??????????? ??? ?.?.?.)

?. ????????, ??????????? ??????????. ? ????? ??? ’30, ?????, 1977.

К. П????????????, ???????? 60 ??????? ??????????, ???. ??, ?????, 1998.

???????????? ???? ??????????: www. snhell.gr

Средства за оценяване:

Писмена задача - 60 %

Презентация - 40%