MGRB653 Превод на административно-правни документи

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

-с общите аспекти при превода на административно-правна документи;

-с лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст;

-с преводаческите стратегии и техния избор;

-с методите на работа със справочна литература.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-общите стратегии при превода на административно-правни документи;

-основните методи за анализ и преводаческа интерпретация.

2) могат:

-да превеждат административно-правни документи и да намират адекватни решения.


Предварителни изисквания:
Високо ниво на владеене на гръцки език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Материали от интернет - образци на административно-правни документи на български и гръцки език.

Средства за оценяване:

Текущ контрол - 50 % (2 теста и участие в учебния процес)

Финален изпит - 50%

Дати на провеждане на текущия контрол: 6-а и 12-а седмица;

участие в учебния процес – през целия семестър;