MGRB754 Писмен превод и редактиране на преводен текст

Анотация:

Курсът има за цел да развива уменията на студентите при редактиране на различни видове текст и при изготвяне на окончателния вариант на превода с оглед на спецификата на оригиналния текст и неговото предназначение.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особеностите при редакторската дейност

2) могат:

• да обсъждат и избират адекватни решения при превод;

• да редактират преводни варианти на български език и да изготвят окончателния вариант на превода с оглед на спецификата на оригиналния текст и неговото предназначение;

• да представят окончателен преводен вариант с оглед на неговото типографско оформление (формално разположение, страниране, избор на шрифт и т.н.).


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Врина-Николов, Мари, Le traducteur, un lecteur modele? Преводачът, образцов читател? Колибри, 2001.

• Килева-Стаменова, Р. (съставител). Превод и културен трансфер (сборник в чест на доц. Анна Лилова). Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”. София, 2007.

• Швейцер, А. Д., Теория перевода. Наука, 1988

• ???????????, ?., ?????? ??? ??????????. ?????, 1994.

• ???????, ?., ???????? ????????????, ?????, 1994.

• ?????????, ??. ?. ?., ???????????? ?????????? ??? ?????? ??? ?? ????????? ??? ??????????. ???????, 1994.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50%

Портфолио - 50%