MGRB613 Бизнес новогръцки език

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с общите аспекти на гръцкия език в бизнес среда.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната терминология, използвана в езика на бизнеса на гръцки и на български език;

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретация.

2) могат:

• да превеждат достъпна текстове от и на гръцки език.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Владеене на гръцки език на ниво В2.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

??????????? ??????????? ????????????, ???????? ????????, ??????????? 2002

Гръцко-български, българо-гръцки и английско-гръцки речници

Средства за оценяване:

Тест 1 - 50%

Тест 2 - 50%