PRNB019 Крос-медийни комуникации

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

Лекции и дискусии, в които се въвеждат основни понятия за кросмедийната комуникация и се демонстрират някои от главните методи по проблематиката - 20 часа

Работни семинари - 10 часа самостоятелна работа за студентите по предварително зададена тема и представяне на резултатите от проведено проучване и анализ.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификата на крос-медийната комуникация

• Кои са сферите на приложение, преимуществата и недостатъците крос-медините стратегии.

2) могат:

• Да идентефицират крос-медийни стратегии в практиката

• Да разработят и предложат проект за крос-медийни капании;


Предварителни изисквания:
• Студентите да притежават основни познания по компютри, комуникации и медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Крос-медията: инструмент за оптимизиране на предлагането в медийния бизнес, проф. д.с.н. Петранка Филева, Научното електронно списание "Медии и обществени комуникации", http://media-journal.info/?p=item&aid=42 (юли 2011)

2. Крос-медийна комуникация, д-р Стойко Петков, НБУ, http://eprints.nbu.bg/920/1/crossmedia_SP_new.doc

3. Internet and Cross Media Productions: Case Studies in Two Major Danish Media Organization, Anja B. Petersen, Australian Journal of Emerging Technologies and Society Vol. 4, No. 2, 2006, pp: 94-107

4. Cross-media Entertainment: A Driver for IST Take-up, IST 2003 Conference Workshops Report, http://ec.europa.eu/information_society/istevent/2003/documents/ist_2003_conference_report.pdf, p.164

5. Mobile Video: Technology and Methods for Content Production, Marcus Weise, 2012

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30% 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60% 60% 60%

УСТЕН ИЗПИТ 10% 10% 40%