PRNB018 Комуникация в социалните медии и мрежи - II част

Анотация:

Курсът дава знания и практически умения в областта на съвременните комуникации в социалните мрежи и медии. Има за цел да подготви студентите за работа в новата социална онлайн среда и да им помогне да планират и управляват комуникационни кампании в социалните медиите и мрежи.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• За съвременните комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката;

• За организацията, управлението и структурата на медийните индустрии, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) могат:

• Да ръководят самостоятелни структури в сферата на връзките с обществеността и медиите;

• Да правят анализ и оценка на медийни конфликти, организиране на управлението на електронните медии и другите средства за масова комуникация.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждаща лекция. Дискусия за еволюцията на социалните медии.
 2. Развитие на социалните медии.
 3. Социалните медии като задължителен инструмент в комуникационния процес.
 4. Тенденции при социалните медии.
 5. Изследване и анализ на влиянието на социалните медии.
 6. Изследване и анализ на влиянието на социалните медии.
 7. Представяне на анализите на най-влиятелните социални медии.
 8. Представяне на анализите на най-влиятелните социални медии.
 9. Социалните медии - специфика на различните платформи.
 10. Специфики при създаването на съдържание за различните платформи.
 11. Органично и платено съдържание в социалните медии.
 12. Управление на комуникационния процес в социалните медии - успешни примери.
 13. Представяне на резултатите от работата по проект през целия текущ семестър.
 14. Представяне на резултатите от работата по проект през целия текущ семестър.
 15. Представяне на резултатите от работата по проект през целия текущ семестър.

Литература по темите:

1. Брекенридж, Диърдри. Нови медии, нови средства, нова комуникация. С.: Сиела, 2009

2. Маринов, Руси. Интерактивни комуникации- стратегии и знание. С.: Нов български университет, 2011

3. Попова, Мария. Виртуалният човек. Социално-комуникационни особености на интернет потребителя. С.: Изток - Запад, 2005

4. Скот, Дейвид. Новите правила в маркетинга и в ПР. С.: РОЙ Комюникейшън ,2009

5. Фидлър, Роджър. Медиаморфоза : Да разберем новите медии. С.: Кралица Маб, 2005

6. Харис, Томас, Патрисия Уолън. ПР през XXI век. С.: Рой Комюникейшън, 2009

7. Feenberg, Andrew. Community in the digital age: philosophy and practice. Rowman & Littlefield, 2004

8. Philips, David, Philip Young. Online Public Relations: A Practical Guide to Developing an Online Strategy in the World of Social Media. Kogan Page Publishers, 2009

9. Puhovski, Nenad. New tools for new media. CILECT Standing Committee for new technologies. Ebeltoft,

10. . Online communication: linking technology, identity, and culture. Routledge, 2001

11. 1997

12. Slevin, James. The internet and society. Cambridge: Polity Press, 2000

Smith, Matthew