NPRN604 Интерактивни връзки с обществеността

Анотация:

Курсът е ориентиран към изучаване на характеристиките на интерактивната комуникации, електронна база данни за интерактивни модели на връзки с обществеността, придобиване на общи познания за информационните мрежи в рамките на Европа.

Целите на курса са:

• Да се запознаят студентите с основните тенденциии в медийната, интерактивна комуникация

• Да придобият комуникационни умения за ефективно използване на интерактивните мрежи за генериране на идеи

• Студентите да получат знания и ориентация относно новите тенденции в развитието на i-медии и тяхната роля в обществото;

• Да се придобият умения за анализ на новите комуникационни реалности от мрежови тип.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Диана Кулчицкая  

Описание на курса:

Компетенции:

1) да знаят:

• основните модели на интерактивни комуникации и медии

• тенденциите за съвременни информационните, интерактивни платформи в медиитe

2) да могат:

• да анализират ефектите от интерактивни медии в Европейското публично пространство

• да подготвят информационни проекти


Предварителни изисквания:

• … Базисни познания по комуникации; ………………………………

• … да имат компютърна и Интернет грамотност;…………………………………

• да познават основните модели за изследване на медийни ситуации;

• да умеят да използват теоретичните си знания в практиката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Определение, характеристика и особености на интерактивните комуникации и връзки с обществеността. История на понятието, развитие на медийните комуникационни практики и тенденции за усъвършенстване.
 2. Сфери на мрежовата комуникация и практически ПР аспекти. Значение на комуникацията за разрешаване на проблеми.
 3. Основни принципи на интерактивнита модели за комуникация и връзки с обществеността и подходи за анализ на комуникационното състояние на съвременните организации.
 4. Методика за анализ на комуникациионните модели-структура на Интернет комуникацията.
 5. Дигитална, организационна комуникация- същност, дизайн, структури. Характеристика на формалните и неформалните информационни системи.
 6. Подходи за управление на интерактивната комуникация. Структура на динамичния тип медийна система и характеристика на основните процеси.
 7. Управление на знанието/knowledge management/ - информационни, технологични и социални измерения.
 8. Комуникации и управление на знанието-особености при разрабтоване на медийни платформи в Европа.
 9. Анализ на основните мрежови модели и особености на техните характеристики- Фолгер, Т.Б.Лий, Дж. Хандлер, Рейнголд, Фитцпатрик.
 10. Генериране на съдържанието с интерактивните форми ка комуникация (методи, подходи, унифицирана комуникация).
 11. Европейски агенции по ПР и техните комуникационни характеристики- приложение в Европейската практика. Елементи на интерфейса HCI.
 12. Социални медии, приложения и роля в съвременните общества. Предифиниране значението на аудиторията и медията.
 13. Приложение на интерактивните медии в кризисни комуникации- V blogs, communication agents.
 14. Интерактивни модели за вземане на решения в група-системи GroupWare.
 15. Проекти по интерактивни връзки с обществеността.

Литература по темите:

Интерактивни комуникации-стратегии и знание, НБУ, научен електронен архив, 2011г.

Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, изд. НБУ, 2009г

Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005г.

Кастелс Мануель. Информационная эпоха.Изд.Государственый университет.М,2000.

Попер Карл. Логика и рост научного знания. Москва, Прогрес 1993г.

Годишник на Департамент по масови комуникации. Нов Български университет. 2005-2011, е-издания.

Списание “Наука” изд. СУБ, бр.4/2006;бр3/2004;бр.5/2002

www.melcrum.com;

www.iabc.com;

com.pbworks.com;

Communication World/Magazine of Communication Management, published by IABC; issued 2005-2008.

Journal of computer mediated communications. Issued 2006-2009

Internet ресурси:

Средства за оценяване:

• Тест

• Анализи-2

• Курсов проект-1