NPRN603 Етика и комуникация в ПР

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите със спецификата на етичните принципи, действащи в областта на ПР, да формира необходимите разбирания за това, както и да формира умения за етична ПР комуникация. Курсът също така се стреми да позиционира етиката в ПР като важен елемент на професионализма в професията, както и да подготви студентите с необходимите познания и предпоставки за взимането на професионални и информирани решения в ПР практиката.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р
доц. Александър Христов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са особеностите на саморегулацията в ПР и на ПР етиката;

• Кои са основните действащи етични кодекси в ПР практиката и какво е тяхното приложение.

2) могат:

• Да анализират конкретни ПР практики от етична гледна точка;

• Да взимат етично обусловени решения в ПР практиката.


Предварителни изисквания:
Преминати базисни курсове по ПР

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

На български език:

1. „Всичко, което трябва да знаете за пъблик рилейшънс” Антъни Дейвис, РОЙ Комюникейшън, 2007

2. “Ефективен Пъблик рилейшънс”, Скот Кътлип, Алън Сентър, РОЙ Комюникейшън, 2007

3. „За етиката и ПР: хипотетично и прагматично”, Александър Христов, В: Годишник на департамент Масови комуникации, НБУ, 2008

4. “Система на етиката”, Кирил Нешев, Парадигма, 1999

5. “Мостове към консенсуса”, Минка Златева, УИ „Св. Климент Охридски”, 2008

6. “Бизнес етика”, Даниела Сотирова, НБУ, 2009

Литература на английски език:

1. Mixed Media: moral distinctions in advertising, public relations and journalism, Thomas Bivins, LEA, 2004

Периодични издания на български език:

1. Списание “Мениджър”

2. Списание „Сайн кафе”

Периодични издания на английски език:

1. Public Relations Review

2. Ethical Corporation (http://www.ethicalcorp.com)

Средства за оценяване:

Разработване на проект