NPRN504 Управление на връзки с обществеността

Анотация:

Курсът дава знания в областта на изследването, планирането, изпълнението и оценката на програми по Връзки с обществеността. Историята, етапите и развитието на Връзките с обществеността. Планиране и съставяне на програми, избор на цели, осъществяване на комуникации, оценяване.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теорията в областта на планиране и реализация на програми по ПР

• различните видове роли, които практиците изпълняват в организациите

• същността на понятието обществено мнение и връзката му с ПР

2) могат:

• да провеждат вторични изследвания за целите на ПР

• да поставят реални и измерими цели и задачи в своята работа

• да подготвят стратегии и да избират най-подходящите тактики

• да измерват и оценяват ефекта от една ПР програма/кампания


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Скот Кътлип, Ален Сентър, Глен Бруум, Ефективен Пъблик рилейшънс, изд. “Рой Комюникейшън”, 2007.

2. Бошнакова, Десислава, “PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки”, изд. “Рой комюникейшън”, 2009

3. Тай, Лари, “Бащата на манипулацията: Едуард Л. Бернайс & Раждането на ПР”, изд. “Рой комюникейшън”, 2010

4. Алфин Тофлър, Третата вълна, изд. “Труд”, 1992.

5.Зигмунт Бауман, Глобализацията. Последиците за човека, изд. “Лик”, 1999.

6. Ултър Липман, Обществено мнение, изд. “Лик”, 2001.

7. Руси Маринов, Ефективни техники в Пъблик рилейшънс, изд. НБУ, 1997, Пъблик Рилейшънс, ИК “Ваньо Недков”, 2001.

8. Дейвис, Антъни, “Всичко, което трябва да знаете за Пъблик Рилейшънс”, изд. “Рой комюникейшън”, 2007

9. Годишниците на Департамент “Масови комуникации”.

10. Сброниците от летните школи по ПР, организирани от Департамент “Масови комуникации”.

11. Public Relations Strategies and Tactics, Wilcox, Ault, Agee, 6th edition, 2000.

12. Solis, Brian, “Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media Is Reinventing the Aging Business of PR”, FT Press; 2009

13. Managing Public Relations, Grunig, Hunt, 1th edition, 1984, Holt, Rinehart and Winston.

14. Списания: Public Relations Quarterly, Public Relations Review

15. Bivins, Thomas H., “Public Relations Writing: The Essentials of Style and Format”, McGraw-Hill 2010

Средства за оценяване:

За да завършат курс с текуща оценка, студентите трябва:

- да се явят на един тест

- да участват в групов проект по един от семинарите през първия семестър - в рамките на лекциите 11, 12, 13, 14 и 15

- да разработят ПР програма по предварително зададена от преподавателя тема и да я предадат в срок.