ADVB616 Стратегически бранд мениджмънт

Анотация:

Целта на Стратегически бранд мениджмънт е да се постигне затвърждаване и надграждане на курса ADVB 605 Брандинг.

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за основните модели на бранд мениджмънта, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики.

Курсът разглежда:

• постепенното изграждане и ефективното управление на бранда, като стратегическо предимство на компанията. Целта е студентите да могат да определят ценността на бранда, кои са необходимите стъпки за правилното му позициониране, кои са факторите, спомагащи за изграждането на успешни брандове.

• изграждането на идентичността, имиджа и позиционирането на бранда

• разбиране на смисълка, значението и разликите между стойност и ценност на бранда

• ролята на бранд архитектурата в стратегическия бранд мениджмънт

• ключовата роля на потребителя и методите за анализ на нагласата му към бранда. Как се изгражда и утвърждава връзката с клиента (CRM).

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти

ЩЕ ЗНАЯТ:

• Принципите на бранд мениджмънта и съпътстващите ги творчески, изследователски и управленски активности.

• Защо логото и визуалната идентичност са само една малко част от бранда.

• Защо архитектурата на бранда играе решаваща роля в по-високата стойност на бранда.

ЩЕ МОГАТ

• Да анализират спецификите при изграждане на бранда в глобален контекст.

• Да създават, управляват и развиват във времето глобални брандове (global brands).

• Да създават успешни и устойчиви брандове, на база на стойностна идентичност на бранда.

• Да позиционират даден бранд споредпазарната ниша, както и да позиционират и управляват нишови брандове.

• Да измерват влиянието на бранда върху цялостната бизнес стратегия на компанията

• Да оценяват имиджа, настоящата и бъдеща позиция на бранда на пазара

• Да създават успешна архитектура на бранда.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студенти с интереси в областите на реклама, маркетинг, ПР, комуникации, социология, икономика, визуалните изкуства.

Материалът предвиден в курса надгражда ADVB605 Брандинг и е препоръчително студентите успешно да са го завършили.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Стратегически бранд мениджмънт. Какво, как, защо?
 2. Идентичност на бранда.
 3. Имидж на бранда.
 4. Позициониране на бранда.
 5. Архитектура на бранда.
 6. Стойност на бранда (Brand Value).
 7. Ценност на бранда (Brand Equity).
 8. Брандинг стратегия. Case study.
 9. Brand performance. Измерване на ефективността на брандинг стратегията.
 10. Съвременното информационно общество и новите предизвикателствата пред брандинга.
 11. Ребрандинг.
 12. Представяне и защита на курсовите разработки.

Литература по темите:

• Клайн, Н. (2004). Без лого, С., Елементи.

• Рийс, А., Рийс, Л., (2000). 22 неизменни закона на брендинга, 1-во изд., Класика и Стил, С

• Холт, Д., (2010). Как марките се превръщат в икони, С., Bookmark.

• Aaker, D.А (1991) Managing Brand Equity, The Free Press, USA.

• Aaker, D.A. and Joachimsthaler, E. (2000) Brand Leadership, The Free Press, New York, USA

• Anholt, S. (1998) Nation-brands of the twenty-first century. Journal of Brand Management, 5 (6). L., UK.

• Клайн, Н. (2004). Без лого, С., Елементи.

• Рийс, А., Рийс, Л., (2000). 22 неизменни закона на брендинга, 1-во изд., Класика и Стил, С

• Секстън, Д. (2011). Брандинг 101, Локус Публишинг

• Холт, Д., (2010). Как марките се превръщат в икони, С., Bookmark.

• Aaker, D.А (1991) Managing Brand Equity, The Free Press, USA.

• Aaker, D.A. and Joachimsthaler, E. (2000) Brand Leadership, The Free Press, New York, USA

• Arnold, S. (2005) That Jingle is Part of Your Brand, Broadcasting & Cable, January 2

• Arvidsson, A. (2006) Brands: Meaning and value in media culture. London. Routledge

• De Chernatony, L. and McDonald, M. (2003) Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets, Third Edition. Elsevier Butterworth- Heinemann, UK.

• Holt, D.B. (2004) How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding, Harvard Business School Press, USA.

• Kapferer, J. N. (1992) Strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term. London. Kogan Page

• Kapferer, J.-N. (2004) The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. Kogan Page, UK

• Keller, K.L. (2003) Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Second Edition, Prentice Hall, USA.

• Kotler, P. & Pfoertsch, W. (2006). B2B Brand Management.

• Millman, D. (2011). Brand thinking and other noble pursuits, Allworth press

• Ogilvy, D. (1985). Ogilvy on advertising, Vintage books

• Rowles D., (2014). Digital Branding: A Complete Step-by-Step Guide to Strategy, Tactics and Measurement, Kogan page

• Schaefer, M. (2017). KNOWN: The Handbook for Building and Unleashing Your Personal Brand in the Digital Age

• Sharp, B., (2010). How Brands Grow: What Marketers Don't Know 1st Edition, Oxford University Press

• Spies, M. (2016). Branded interactions: Creating the digital experience, Thames & Hudson

• Yohn, D. (2014). What great brands do: the seven brand-building principles that separate the best from the rest, Jossey Bass