CASB754 Филмова пластика и сценография

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

•• Въвежда в проблематиката на киносценографията и костюмографията.

• Разглежда ролята на пространството, светлината, цвета и детайла при разработка на пластиката на филмовото изображение.

• Разширява познанията на студентите по пластика на изображението. Навлиза в детайли при изработка и подбор на костюм и специални ефекти. Работа с различни материали и кодови символи в киното.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да правят подходящ и правилен подбор на обекти и декори по изразителност за конкретния сценарий, както и избор на костюми за главните герои

• Да работят с текстовия материал като правят подходящ подбор на декори и костюми, които могат да доизяснят основната идея на филма.

2) могат:

• Да използват най-пълноценно пространството, колорита и светлината за конкретно внушение на състояние у зрителя

• Да разработят идеен проект за малка новела с исторически или фантазен сюжет при детайлно разработени предложения за пластично изобразително решение.

• Да могат да разчитат чертежи за павилионен декори избор на костюми съобразени със спецификата на кинокостюма
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

История на изкуството и архитектурата.

• История на киното.

• История на костюма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Що е киносценография. Специфика на работата на художника в киното и телевизията - прилики и разлики.
  2. Снимачен павилион в киното и в телевизията – техника и възможности, работа, предимства и недостатъци
  3. Мястото на сценографията в цялостната тъкан на филмовото и телевизинно произведение.Изграждане на визуална концепция. Задание за курсов проект - пример и пояснения
  4. Връзка между елементите на пластичното решение – сценография, костюми, грим, натура и декор. Прилики и разлики в изработване на проект за филмово и телевизионно произведение. Примери.
  5. Знаковост на сценографските, костюмографските и пластичните решения в кинотo. Анализ на примери
  6. Сценография и пластични решения на произведения за телевизия и видео.
  7. Сценография и пластични решения на произведения за телевизия и видео. Предвиждане и предварителна разработка на нестандартни пластични решения и специални визуални ефекти. Дигиталните технологии – принципна промяна на подхода към пластичните решения. Еклектиката – враг или приятел.
  8. Връзка между различните видове пластични решения в един филм (сценография, костюми, грим)Сценография и пластични решения за различните жанрове кино. Примери.
  9. Посещение на Киноцентър "Бояна" или телевизионно студио.Практическа задача по зададен драматургичен материал
  10. Клаузура по предварително зададен драматургичен материал - идеен проект.

Литература по темите:

1. Art of the turn of the millenium - Lars Bauglarsen, Tashen

2. Performance art – Rose Lee Goldberg, Thames Hudson

3. Малая история изкуств периода 1890-1945 года

4. Highlights of art – Tashen

5. Architecture in the XX century – P. Gessel, O. lenthauser, Tashen

6. Masterpieces of western art II – Walter, Tashen

7. Pop-art – T. Osterwold, Tashen

8. FMR, IX, X

9. Монографии и албуми на разглежданите автори

10. Райън,Уилям; Коновър, Тиъдър; Графичната Комуникация Днес; Първа и Втора част; Thomson &delmar Learning ; Издание на български език

Дуо Дизайн ООД

11.Howells,Richard;Negreiros,Joaquim; Vizual culture; Polity Press 2012

10.Bordwell, David;Thompson, Kristin; Art an introduction;

1. История на костюма: Grika Thiel

2. История на костюма: Gohn Piekock

3. The complete costume history: Auguste Racinet

1. Енциклопедии

2. История на архитектурата

3. Психология на възприятията

4. История на изкуството

5. История на киното

6. История на фотографията

Допълнителна

1.Попов,Атанас; Архитектурни конструкции; ДИ,,Техника''1972

2.Козлинский,Владимир Иванович; Фрезе,Эрвин Петрович; Художник и театр; ,,Советский художник''1975

3.Измайлов,Ч.А.;Соколов,Е.Н.; Черноризов,А.М.; Психофизиология цветового зрения;Издательство Московского Университета 1989г.

4. Выготский,Л. С.; Психология искуства; Москва,издательство,,Педагогика''1987

5.Базанов,В.;Технока и технология сцены ;издательство,,Искустсство''1976

6.Найденова,Вера; Съвременният киносвят; иадателство,,Славена''2004

7.Манов,Божидар; Еволюция на екранното изображение; Аскони-издат 2012г.

8.Боджаков, Дочо; Технология на кинорежисурата; издателство филмова компания,,Две и половина''2014

9.Howells,Richard;Negreiros,Joaquim; Vizual culture; Polity Press 2012

10.Bordwell, David;Thompson, Kristin; Art an introduction;

11.Berthome;Jean-Pierre; Le decor au cinema ;Cahiers du cinema 2003