SOCB602 Обществото на знанието

Анотация:

• Очертават се социологическите концептуални рамки на възникващото и разгръщащото се общество на знанието и се осветляват неговия генезис, структури и перспективи. Главната цел на курса е студентите да усвоят базисни и авангардни социологически знания за феномена общество на знанието и да се ориентират в развиващта се проблематика.

• На основата на макросоциологически теоретични знания да се разбират и оценяват реални процеси и действителни проблеми на съвременните европейски общества, в това число и по специално на българското общество.

• Студентите да се подотвят за участие в борбата за устояване на новото място и социални функции в перспективата на обществото на знанието.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• постиженията на социологията в осмислянето на възникващото общество на знанието.

2) могат:

• да идентифицират действителни проблеми в развитието на българското общество и пречки в догонване на страните, които се определят като най-напреднали в изграждането на общество на знанието.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Атали, Жак. Слово и средство. С., 1994.

2. Богданов, Богдан. Европа - разбирана и правена. С., 2001.

3. Бояджиева, Пепка. Университет и общество: два социологически случая. С., 1998.

4. Бояджиева, Пепка, Лиляна Деянова, Светла Колева, Кольо Коев /съставители/ ,,Светове в социологията” С., 20006.

5. Бъргър, Питър. Капиталистическата революция. С., 1998.

6. Вебер, Макс. Генезис на западния рационализъм. С., 2001.

7. Гоше, Марсел. Разомагьосването на света. С., 2001.

8. Дракър, Питър. Посткапиталистическото общество. С., 2000

9. Дилтай, Вилхелм. Философия на светогледите. С., 1998.

10. Лаш, Скот. Критика на информацията. С., 20004.

11. Латур, Бруно. Никога не сме били модерни. С., 1994.

12. Лиотар, Жан-Франсоа. Постмодерната ситуация.С.,1996.

13. Олброу, Мартин. Глобалната епоха. С., 2001.

14. Рифкин, Джерими. Епохата на достъпа. С., 2001.

15. Тофлър, Алвин. Третата вълна. С., 1991.

16. Тулмин, Стивън. Завръщане към разума. С., 2002.

17. Фотев, Георги. Общество на знанието и контекстуален универсализъм. – Разум, кн.1-2, 2002.

18. Фотев, Георги. Диалогична социология. С.,2004.

19. Фотев, Георги. Дисциплинарна структура на социологията. С., 2006.

20. Фукояма, Франсис. Големият разлом. С., 2001.

21. Хемпдън -Търнър, Чарс и Алфонс, Тромпенларс. Седем култури на капитализма. Варна 1995.

22. Хегел, Георг. В.Ф.Феноменология на духа. С.,1969.

23. Ясперс, Карл. Духовната ситуация на времето. С., 1996.

24. Stehr, Nico. Knouledge Societies. L., 1994.

25. From Modernism to Post-Modernism. L., 1996.

Средства за оценяване:

участие в дискусия - 50%

реферат - 50%