SOCB403 Социология на правото

Анотация:

В този курс ще бъдат тематизирани ключови за съвременното общество проблеми, намиращи се на границата между социология и право. Централните понятия, с помоща на които ще бъде очертано предметното поле са социално пространство и време; власт и социален контрол; норма, граница и отклонение; престъпление, престъпност и наказание. Това е цикъл от лекции, явяващ се пресечна точка между социология на правото и социология на социалната регулация. Неговата цел се свежда до историко-социологическо изследване на съвременната юридическа норматвност, но не като се придържа единствено към развитието на правните норми в наказателното право и процес, нито само към анализа на използваните в дадено общество наказателни практики. Става дума за очертаване на формите на престъпление и на специфичния наказателен стил, използван в различните исторически типове социална реалност.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят историческия генезис и социалните особености на една от най-важните регулативни системи на съвременното общество – юридическата нормативност. Ще бъдат запознати с възникването и развитието (парадигми, школи, теории, понятия, методи, емпирични техники за анализ) на социология на правото и връзките й със сходните научни дисциплини (философия на правото, история и теория на правото, юриспруденция, криминология, съдебна наука). Ще познават начина на функциониране на основните юридически институтиции в наказателната област – закон, полиция, следствие, правосъдие и затвор.

Студентите ще могат да боравят с най-важните юридически понятия, изграждащи корпуса на съвременното наказателно право – закон, норма, санкция, диспозитив, престъпление, наказание, вина, умисъл, непредпазливост, смекчаващи и отегчаващи обстоятелства. Ще могат да диференцират исторически особения начин на съществуване на юридическата нормативност спрямо останалите регулативни системи – икономическа и политическа система, култура и морал, научна и медицинска рационалност. Ще могат самостоятелно да решават юридически казуси, познавайки българското наказателно законодателство и правосъдие.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Проблемът за престъплението в контекстта на социология на правото. Специфика на гледните точки и различни подходи. Класическа школа, позитивизъм, чикагска школа, школа на социалната защита, икономическа школа, теория за диференциалната връзка, конфликтни теории. Условия за възможност и граници на валидност на различните социологически перспективи.
 2. Социален ред и власт. Форми и типове власт. Институции и форми на социален контрол. Формите на легитимно господство. Власт – право – управление. Териториална и административна държава. Преход към държавата на управляването.
 3. Правото като социален регулатор. Правната норма - произход и социални условия за нейната възможност. Абстрактно-всеобща форма. Функционирането на правната норма във всекидневните отношения. Граници на приложимост и валидност на правните норми.
 4. Норма и патология. Проблемът за аномията. Социална структура и аномия. Граница на нормата и отклонение от нея. Възможности за нейното преминаване. Процесът на интериоризация на правния ред. Безсъзнателни механизми на неутрализация на правните норми.
 5. Правото във феодалното общество. Историческа специфика на традиционното право. Каноническо право. Правото като основа на човешкото общежитие. Традиция, обичай, ритуал в правото. Правен статус. Социална йерархия на права. Символно измерение на правните отношения.
 6. Престъпление и наказание във феодалното общество. Специфика на наказателната власт. Телестност на наказанията. Връзката “наказание - изтезание”. Наказанието като ритуал - конкретност и фази. Мястото на наказанието във всекидневието. Специфика на наказателния стил - от разпита до екзекуцията. Наказанието като празник.
 7. Социално преустройство на наказателното право в края на 18-ти и началото на 19-ти век. Изчезване на публичните изтезания. Наказание извън всекидневието. Наказанието като процесуален и административен акт. Унифициране на процесуалните норми. Бюрократизиране на наказателната система. Безтелестност на наказателната практика. Гилотината и наказателна сдържаност. Граници на правото да се наказва. Обществен договор и престъпление. Новите функции на наказателното право.
 8. Структура на съвременния наказателен процес. Всеобхватното наказание. Преразпределение на наказателната власт. Възникване на наказателните кодекси. Наказанието като отнемане на права и “лишаване от свобода”. Цели на наказанието. Изправителни и предупредителни функции. Предварително производство, предварително разследване, съдебно следствие. Абсолютност на връзката “престъпление - наказание”. Възникване на феномена престъпност.
 9. Структура на съдебния процес. Технология на протичане. Основни цели на съдебния процес: разкриване на истината, доказване на престъплението, правилно прилагане на закона. Гледни точки в процеса на правораздаване. Съдия, съдебни заседатели, прокурор, експерти, свидетели, подсъдим. Принципът на вътрешното убеждение. Начин на вземане на решението и мотивите за присъдата.
 10. Специфика на съвременната наказателна практика. Индивидуализиране на наказанията. Противоречие между индивидуализация и кодификация в правосъдието. Двойствена обективация на престъплението и престъпника. Степенуване на наказанията. Модулиране на наказанията. Връзката “истина - власт” - център на наказателната механизъм. Власт на закона и власт на нормата.
 11. Раждането на модерния затвор. Предмодерни форми на затваряне. Затвора като обобщена форма на наказване. Унифицираният апарат. Унифициране на наказанията. Структура на наказателната система на задържането. Основни цели и функции на съвременния затвор. Социалния статус на осъдените. Поправяне, превъзпитание и ресоциализация.
 12. Време и пространство на наказателната институция на задържането. Материалност и идеалност. Разграфяване на пространството. Функционално диференциране. Индивидуализация чрез локализация. Архитектура и йерархия на пространството. Рационализация на времето: сегментиране, сериализиране, синтезиране, обобщаване. Регулиране на цикли на повторение. Полезност на времето.
 13. Структура на дейността в затвора. Контрол над процеса на дейността и контрол над резултатите от дейността. Времева обработка на действието. Разлагане на фази и операции. Изчерпално използване. Покорност-полезност. Сериализиране на дейностите. Мястото на труда в затвора. Затворническото образоване.
 14. Властта в пространството на затвора. Пространствено сглобяване на йерархизирани типове надзор. Ролята на дисциплината. Интериоризиране на надзираващия поглед. Непрекъснат надзор. Нисходяща индивидуализация. Градация на контрола. Нарастващата обективация. Окото на властта и надзираващия поглед.
 15. Мястото на затвора в социалистическото общество. Материално съдържание и социални форми. Режим в местата за лишаване от свобода. Типове места за лишаване от свобода. Обществено полезен труд, идейно-възпитателна работа и професионално обучение на осъдените. Средства за поддържане на реда и дисциплината. Видове престъпления и наказания.

Литература по темите:

А г а м б е н, Д. 2004. Homo Sacer. Критика и Хуманизъм, София.

Арент, Х. 2004. Айхман в Йеросалим: Бележки за баналността на злото. Сиела, София.

Ариес, Ф. 2005. Човекът пред смъртта. Т. 1-2, ЛИК, София.

Бекария, Ч. 1993. За престъпленията и наказанията. ТедИна, Варна.

Бенхабиб, Ш. 2001. Ситуиране на А-за. Критика и хуманизъм, София.

Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. УИ ”Св. Климент Охридски”, София.

Вебер, М. Социология на правото. Непубликуван превод.

Долапчиев, Н. 1994. Наказателно право. Издателство на БАН, София.

Дуоркин, Р. 2003. Да се отнасяме към правата сериозно. Критика и хуманизъм, София.

Дюркейм, Е. 1994. Избрано. Критика и хуманизъм, София.

Дюркейм, Е. 1999. Самоубийството. Социологическо изследване. Женифер - Хикс, София.

Закон за изпълнение на наказанията. 2005. Сиби, София.

Ломброзо, Ч. 1999. Престъпникът. Криминална типология. Екстрем, София.

Наказателен кодекс. 2005. Сиела, София.

Наказателно-процесуален кодекс. 2005. Сиела, София.

Ненов, И. 1990. Наказателно право на България. Наука и изкуство, София.

Павлов, С. 1989. Наказателен процес на България. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Паликарски, М. 1992. Наказателно-изпълнително право на България. Легакон, София.

Престъпления и осъдени лица. 1993-2005. НСИ, София.

Социология преступности. 1966. Прогрес, Москва.

Съдебна практика в България. 2005, Т. 1-2, Наука и изкуство, София.

Торбов, Ц. 1992. История и теория на правото. БАН, София.

Фотев, Г. (съст.). 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Фуко, М. 1997. Власт. Критика и хуманизъм, София.

Ф у к о, М. 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора. УИ “Св. Климент Охридски”, София.