SOCB403 Социология на правото

Анотация:

В този курс ще бъдат тематизирани ключови за съвременното общество проблеми, намиращи се на границата между социология и право. Централните понятия, с помоща на които ще бъде очертано предметното поле са социално пространство и време; власт и социален контрол; норма, граница и отклонение; престъпление, престъпност и наказание. Това е цикъл от лекции, явяващ се пресечна точка между социология на правото и социология на социалната регулация. Неговата цел се свежда до историко-социологическо изследване на съвременната юридическа норматвност, но не като се придържа единствено към развитието на правните норми в наказателното право и процес, нито само към анализа на използваните в дадено общество наказателни практики. Става дума за очертаване на формите на престъпление и на специфичния наказателен стил, използван в различните исторически типове социална реалност.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят историческия генезис и социалните особености на една от най-важните регулативни системи на съвременното общество – юридическата нормативност. Ще бъдат запознати с възникването и развитието (парадигми, школи, теории, понятия, методи, емпирични техники за анализ) на социология на правото и връзките й със сходните научни дисциплини (философия на правото, история и теория на правото, юриспруденция, криминология, съдебна наука). Ще познават начина на функциониране на основните юридически институтиции в наказателната област – закон, полиция, следствие, правосъдие и затвор.

Студентите ще могат да боравят с най-важните юридически понятия, изграждащи корпуса на съвременното наказателно право – закон, норма, санкция, диспозитив, престъпление, наказание, вина, умисъл, непредпазливост, смекчаващи и отегчаващи обстоятелства. Ще могат да диференцират исторически особения начин на съществуване на юридическата нормативност спрямо останалите регулативни системи – икономическа и политическа система, култура и морал, научна и медицинска рационалност. Ще могат самостоятелно да решават юридически казуси, познавайки българското наказателно законодателство и правосъдие.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А г а м б е н, Д. 2004. Homo Sacer. Критика и Хуманизъм, София.

Арент, Х. 2004. Айхман в Йеросалим: Бележки за баналността на злото. Сиела, София.

Ариес, Ф. 2005. Човекът пред смъртта. Т. 1-2, ЛИК, София.

Бекария, Ч. 1993. За престъпленията и наказанията. ТедИна, Варна.

Бенхабиб, Ш. 2001. Ситуиране на А-за. Критика и хуманизъм, София.

Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. УИ ”Св. Климент Охридски”, София.

Вебер, М. Социология на правото. Непубликуван превод.

Долапчиев, Н. 1994. Наказателно право. Издателство на БАН, София.

Дуоркин, Р. 2003. Да се отнасяме към правата сериозно. Критика и хуманизъм, София.

Дюркейм, Е. 1994. Избрано. Критика и хуманизъм, София.

Дюркейм, Е. 1999. Самоубийството. Социологическо изследване. Женифер - Хикс, София.

Закон за изпълнение на наказанията. 2005. Сиби, София.

Ломброзо, Ч. 1999. Престъпникът. Криминална типология. Екстрем, София.

Наказателен кодекс. 2005. Сиела, София.

Наказателно-процесуален кодекс. 2005. Сиела, София.

Ненов, И. 1990. Наказателно право на България. Наука и изкуство, София.

Павлов, С. 1989. Наказателен процес на България. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Паликарски, М. 1992. Наказателно-изпълнително право на България. Легакон, София.

Престъпления и осъдени лица. 1993-2005. НСИ, София.

Социология преступности. 1966. Прогрес, Москва.

Съдебна практика в България. 2005, Т. 1-2, Наука и изкуство, София.

Торбов, Ц. 1992. История и теория на правото. БАН, София.

Фотев, Г. (съст.). 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Фуко, М. 1997. Власт. Критика и хуманизъм, София.

Ф у к о, М. 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 25 %

КУРСОВА РАБОТА 25 %

РЕФЕРАТ 25 %

КАЗУС 25 %