PHIB852 Социология на публичността

Анотация:

Целта на курса е да представи на студентите основните социологически гледни точки към проблемите на публичността в съвременния свят. В центъра на интерес са визиите на Х. Арент и на Ю. Хабермас, изразени съответно в "Човешката ситуация" и в "Структурни изменения на публичността". Специално място се отделя на проблемите на публичността в тоталитарната ситуация на българския социализъм и на предизвикателствата, които отправят новите технологии към класическите разбирания за отношението между публично и частно.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)Ще познават основните идеи на Арент и на Хабермас, които са в основата на повечето съвременни концепции за публичността, както и дебатите, свързани с проблемите на публичността в тоталитарните общества и в съвременната ситуация на опосредени от интернет отношения

2)Ще могат да анализират сложните връзки между публично и частно в различни социално-политически ситуации и в различни типове общества
Предварителни изисквания:
Да са посещавали курса по История на социологическите идеи

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Арент, Х. Човешката ситуация. ИК „Критика и хуманизъм”. С., 1997

Бунджулов, А. Как да мислим социализма през хетеротопичност. Социологически проблеми, кн. 3-4/2011.

Дичев, И. Обитаване на възможното. Нови медии, нови практики, нови граждани. Социологически проблеми, кн. 3-4/2008.

Лаш, Кристофър. Бунтът на елитите и предателството към демокрацията. Изд. „Обсидиан”, 1997

Николова, Нина. Политанатомия на модерния човек. ИК „Критика и хуманизъм”, С., 2001.

Николова, Нина. Частно пространство при социализма? Социологически проблеми, кн. 3-4/2011.

Спасов, Орлин. Социални медии, социални мрежи: активност и активизъм. Социологически проблеми, кн. 3-4/2008.

Събева, Св. Увод в социологията на публичността. Да мислим с Хана Арент. Изд. На ПУ „Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2002.

Хабермас, Ю. Структурни изменения на публичността. УИ „Св. Кл. Охридски”, София, 1995.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Йотов, Стилиян. Справедливост и респект. ИК „Критика и хуманизъм”. София, 2001

Постър, Марк. Глобални медии и култура. Социологически проблеми, кн. 3-4/2008.

Събева, Св. Пречупената социалност: преосмисляне на разбиращата социология. Изд. „Изток-Запад”, 2010.

Хабермас, Ю. Морал, право и демокрация. Дом на науките за човека и обществото. С., 1999

Хабермас, Ю. Философия на езика и социална теория. ЛИК. София,1999.

Средства за оценяване:

реферат

писмена работа