PHIB754 Социология на етническите отношения

Анотация:

Темата за расите и етносите и техните отношения периодично придобива по-голяма или по-малка популярност в средите на изследователите. Расовите и ентически сблъсъци по света засилват интереса и в чисто научен план. Етносите са отличителна черта на огромната част от обществата по света. Малко са случаите на общества, които са действително етнически хомогенни, така, както са провъзгласени в конституцията и други основни документи. По тази причина за социалните науки етносът и свързаните с него понятия се оказва централна категория.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Социологическите перспективи/параметри (в развитието и трансформациите) на основните етничести общности и междуетнически отношения в България;

За сложния процес на формиране и функциониране на етническото и националното като реални прояви на социалното, за трансформациите им в различни исторически периоди и възможните интерпретационни социологически перспективи;

Спецификата на различието и необходимостта от него за развитието на обществото;

Да разбират и приемат различието като ценност.

2) могат:

Да "описват" и анализират възможните варианти на междуетнически отношения;

Да правят реална оценка на случващото се в Република България, разбирана не само като мултиетническа нация, но и като национална държава, свързана пряко с общите световни глобализационни процеси;

Да търсят и намират ресурс в самите етнически общности за разгръщане на потенциала им;

Да познават и използват социални технологии за постигане на диалогичност в общуването с тях.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

В областта на:

История на социологията

Философия на историятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Айзъкс, Х. Идоли на племето. София: Университетско издателство, 1997.

Алтермат, У. Етнонационализмът в Европа. София: Гал-Ико, 1998.

Андерсън, Б. Въобразените общности. София: Критика и хуманизъм, 1998.

Аспекти на етнокултурната ситуация в България. София: Асоциация АКСЕС, 1994.

Арутюнян, Ю. и др. Этносоциология. Москва: Аспент Пресс, 1999.

Бауман, З. Глобализацията. Последиците за човека. София: ЛИК, 1999.

Бауман, З. Дискурсивната етика. София: ЛИК, 2000.

Бек, У. Що е глобализация? София: Критика и хуманизъм, 2002.

Бек, У. Световното рисково общество. София: Обсидиан, 2001.

Бел, Д. Културните противоречия на капитализма. София: Народна култура, 1994.

Бенхабиб, Ш. Ситуиране на Аз-а. Родов пол, общност и постмодернизъм в съвременната етика. София: Издателство Критика и хуманизъм, 2001.

Гелнър, Ърнест. Условията на свободата. София: Обсидиан, 1996.

Гелнър, Ърнест. Нации и национализъм. София: Университетско издателство, 1999.

Георгиев, Бл. Общностите - нашият дом. София: Университетско издателство, 1991.

Гидънс, А. Третият път. София: Прозорец, 1999.

Грекова, М. и др. Ромите в София: от изолация към интеграция? София: Изток-Запад, 2008.

Грекова, М. Малцинство: социално конструиране и преживяване. София: Критика и хуманизъм, 2001.

Грекова, М. Аз и другият. София: Университетско издателство, 1996.

Групата и личността в социалната психология. София: Издателство "Наука и изкуство", 1990.

Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. София: Център за изследване на демокрацията, 1993.

Димова, Л., Тилкиджиев, Н. Профили на националната идентичност: Между локализма и етноцентризма. София: Фондация "Свободна инициатива", 1996.

Етническият конфликт - 1989. София: Профиздат, 1990

Ериксън, Е. Идентичност - младост и криза. София: Наука и изкуство, 1996.

Идеи в социалната психология. София: Университетско издателство, 1991.

Идентичности. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 1995.

Лукач, Дж. Краят на ХХ век. София: Обсидиан, 1994.

Националната идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси. София: Философска фондация "Минерва", 1996.

Неделчева, Т. Идентичност и време. София: Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2004.

Неделчева, Т. и др. Етносоциологически студии. София: АСКОНИ, 2007.

Общности и идентичности. София: ИК Петексон, 1998.

Олброу, М. 2001 Глобалната епоха. Държавата и обществото отвъд модерността. София: Обсидиан.

Смит, А. Национална идентичност. София: Издателство "Кралица Маб", 2000.

Стефаненко, Т. Этнопсихология. Москва: Институт психологии РАН, 1999.

Тодорова, Е. Социална психология. Варна: Асоциация "Варненски свободен университет", 1994.

Фотев, Г. Дисциплинарната структура на социологията. София: Изток - Запад, 2006

Фотев, Г. Другият етнос. София: Академично издателство, 1994.

Халбвакс, М. Колективната памет. София: ИК "Критика и хуманизъм", 1996.

Хобсбом, Е. Нации и национализъм от 1780 до днес. Програма, мит, реалност. София: Обсидиан, 1996.

Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. София: Обсидиан, 1999.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 60 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %