PHIB615 Философия на гражданското общество и човешките права

Анотация:

Цели на курса:

• Основната цел на курса е да запознае студентите с възникването и развитието на идеите за гражданско общество и права на човека, с философското им обосноваване и функциониране в различни културни контексти, както и с опитите за тяхното универсализиране.

• Той трябва да насочи вниманието на студентите към важните за съвременността проблеми на гражданското общество и правата на човека.

• Курсът цели да провокира размишления и дискусии относно реалното функциониране на идеята за гражданско общество и човешки права в съвременния свят и конкретно в България.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните теоретични подходи към проблемите на гражданското общество и човешките права.

• Основните концепции за гражданското общество и човешките права в исторически план и в съвременността.

2) могат:

• Да прилагат усвоените знания по проблемите на гражданското общество и човешките права към дискусионни въпроси.

• Да притежават способност за свързване на теоретичните и практически измерения на гражданското общество и правата на човека.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

Задължителна

Бек У., Световното рисково общество, С. 1999, “Обсидиан”

Лок, Дж., Два трактата за управлението, София, Гал-ико, 1996

Кант, Им., Към вечния мир, София, изд. на БАН, 1993

Маркс, К., Към критика на Хегеловата философия на правото, Маркс, К, Енгелс, Фр.: Избрани произведения, т.9, София, Партиздат, 1984

Медисън и др., Федералистът, София, 1997

Монтескьо Ш., За духа на законите, Наука и изкуство, София, 1984

Олброу М., Глобалната епоха, С. 2001, “Обсидиан”

Русо, Ж-Ж., За обществения договор, в: Избрани съчинения, София, Наука и изкуство, 1988

Смит, Ад., Богатството на народите, ИК Рата, С. 2006, кн.ІІІ, гл.ІІІ

Тейлър, Ч., Мултикултурализъм, София, Критика и хуманизъм, 1999

дьо Токвил, А., За демокрацията в Америка, в: дьо Токвил, А., дьо Кюстин, А., Америка и американците. Русия и руснаците, С. Изток Запад 2004

Фергюсон, Ад., Опыт истории гражданского общества, Москва, РОССПЭН, 2000

Хегел,, Г. В. Фр, Философия на правото, София, Гал-ико, 2002

Хобс, Т., Левиатан, София, Наука и изкуство, 1970

Хюм, Д., Трактат за човешката природа, С. Наука и изкуство, 1986

Препоръчителна

Алмънд, Г., Верба, С., Гражданската култура, Гал-ико, С. 1998

Бенхабиб, Ш., Ситуиране на Аз-а, София, 2001

Дуоркин, Р., Да се отнасяме към правата сериозно, Критика и хуманизъм, С. 2003

Дарендорф, Р., След 1989. Морал, революция и гражданско общество, Дружество “Гражданин”, С. 2000

Кабакчиева, П., Гражданското общество срещу държавата. Българската ситуация, Лик, С.2001

Кийн, Дж., Гражданското общество. Стари образи, нови визии, Лик, С. 2002

Кингуел, М., Добродетели, пороци и гражданско общество, Сиела, С. 2006

Маритен, Ж., Правата на човека, в: Консерватизмът, т. І, С. 1999, “Център за социални практики” НБУ, 123-155.

Молер Окин, С., Справедливост и пол, в: Алтернативи на несвободата, София, 1998

Селигман, А., Гражданското общество, София 1996

Симова, О., Глобализация и политика, Университетска фондация, Пловдив, 2005

Симова, О., Мултикултурализъм и либерална демокрация, сп. “Критика и хуманизъм”, кн.16 бр. 2, 2003

Симова, О., Гражданинът и гражданската свобода., Научни трудове, ПУ “Паисий Хилендарски”, Факултет по икономически и социални науки, Годишншк № 3, 2004.

Тейлър, Ч., Безпокойствата на модерността, София, 1999

Фотев, Г., Гражданското общество, БАН, София 1992

Ed. Jan W. van Deth, Privat groups and public life: social participation, voluntary associations and political involvement in representative democracies, New York, Routledge 1997

Hann, Ed. Ch., Dunn, E., Civil Sosiety: Challenging Western Models, New York, Routledge 1996

Lutz, E. New Directions in Human Rigts, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989

Документи

Американска декларация за независимостта 1776

Всеобща декларация за правата на човека

Декларация за правата на човека и гражданина 1789

Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи

Европейска социална харта

Международен пакт за гражданските и политическите права

Международен пакт за икономически, социални и културни права

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства

Минков, С., Мишев Р., Документи по история на Новото време, С. 1998

Петков, П., Поглед към Новото време, Сборник от документи, С. 2001

Жекова, Е., Великата френска буржоазна революция. Избрани документи, С.1989

Борисов, О., Права на човека. Сборник от международни актове, С. “Нова звезда”, 2003

Сб. Права на човека. Международноправни актове, съст. Б. Видин, Университетско изд.“Св. Климент Охридски”, 1993

Средства за оценяване:

Форми на текуща проверка и оценка

• Правене на тестове или писмено отговаряне на поставени въпроси във връзка с лекционния материал. Първо условие за оформяне на текуща оценка е участие и положителен резултат от тази форма на проверка в поне 50% от случаите.

• Второто условие за оформяне на текуща оценка е реферат върху съгласуван с преподавателя текст от списъка с литература или есе на съгласувана с преподавателя тема в обем от 10 стандартни страници.

• Изпитът се провежда в края на семестъра. Той е писмен и съдържа две задачи: въпрос от тематичния план и коментар на фрагмент от произведение.

• На изпит се явяват студенти, които нямат текуща оценка или тези, които желаят да я подобрят.