EDUB605 Компютърно моделиране и роботика

Анотация:

Курсът въвежда бъдещите начални учители в основите на предмета "Компютърно моделиране", изучаван в 3. и 4. клас. Разглеждат се теми, включени в учебното съдържание по предмета "Компютърно моделиране". Акцентът е върху концепции за работа в среда за блоково програмиране Scratch. Студентите ще се запознаят и с възможностите за използване на програмируеми устройства и роботи в учебния процес в начален етап. В рамките на всяка тема с екоментират и методически проблеми, свързани с обучението по компютърно моделиране в начален етап.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

проф. Даниела Тупарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В края на обучението студентите ще притежават следните компетенции:

- Знания за основни понятия в компютърното моделиране - информация, безопасност на децата при работа в дигитална среда, алгоритми, видове алгоритми, среда за програмиране, програмируеми устройства;

- Умения за създаване на истории, анимации и компютърни игри в блокова среда за програмиране;

- Умения за реализиаране на дейности без компютър в часовете по компютърно моделиране в начален етап

- Творческо отношение към решаването на разнообразни проблеми със средствата на програмирането в блокова среда.
Предварителни изисквания:
Умения за работа с дигитални технологии - търсене на информация в интернет, работа с файлове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Учебните програми по компютърно моделиране в началното училище. Основни понятия. Дейности без компютър. Среди за блоково програмиране и работа в онлайн среда на code.org.
 2. Среда за блоково програмиране на Scratch. Регистрация на учителски акаунт. Движение на героя.
 3. Блокове за управление – циклични алгоритми. Работа с добавка Молив.
 4. Създаване на герои и сцени във визуална среда за програмиране. Режими на вградения графичен редактор.
 5. Работа с текст и звук във визуална среда за програмиране. Използване на добавки за превод на текст и звуково възпроизвеждане на текст.
 6. Създаване на анимиран проект в среда за блоково програмиране.
 7. Контролна работа 1.
 8. Основни теми и понятия в учебното съдържание по компютърно моделиране в 4. Клас. Пропедевтика на понятия като авторско право и фалшиви новини в часовете по компютърно моделиране. Разклонени алгоритми.
 9. Аритметични оператори и случайни числа. Логически оператори. Оператори за сравнение. Вложени блокове.
 10. Синхронизиране действията на героите чрез събития – съобщения, ниво на звука, таймер и др.
 11. Променливи. Създаване на игри в часовете по компютърно моделиране.
 12. Управление на роботи и програмируеми устройства.
 13. Разработване на образователен проект в среда за блоково програмиране
 14. Контролна работа 2.
 15. Представяне и оценяване на образователен проект.

Литература по темите:

Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров, Компютърно моделиране 4. клас, Просвета АД, София, 2019,

Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров, Работна тетрадка по компютърно моделиране 4. клас, Просвета АД, София, 2019,

Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров, Книга за учителя по Компютърно моделиране 4. клас, Просвета АД, София, 2019

Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров, Компютърно моделиране 3. клас, Просвета АД, София, 2018

Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров, Книга за учителя по Компютърно моделиране 3. клас, Просвета АД, София, 2018

Учебна програма по компютърно моделиране за 3. клас, МОН, https://www.mon.bg/nfs/2024/01/up_iii_km_260124.pdf

Учебна програма по компютърно моделиране за 4. клас, МОН, https://www.mon.bg/nfs/2024/01/up_iv_km_260124.pdf

https://code.org/curriculum/elementary-school

https://scratch.mit.edu/educators

Средства за оценяване:

Забележка:

Студентите, положили успешно Контролна работа 1, могат да се освободят от финален тест. При успешно полагане на Контролна работа 2, могат да се освободят от финален Тест 2. Проектът може да замести Контролна работа 1, ако е върху материала от първата част на курса. Ако проектът е върху материал от втората част на курса, неговата оценка може да замести оценка от Контролна работа 1 или контролна работа 2.