EDUB604 Английски език за начални учители – II част

Анотация:

Курсът се състои от 60 аудиторни часа, като към тях са предвидени 120 часа самостоятелна работа. Целта на курса е обогатяване и разширяване на езиковите знания и както и развиване на уменията за общуване на английски език (на равнище В2.1 според CEFR). Курсът е втора част от поредица курсове, насочени към развиване на умения за самостоятелно, компетентно и професионално използване на английски език, в професионална среда за целите на образованието и чуждоезиковото обучение.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти са овладели знанията, необходими за изпълнение на езиковите функции, описани в Общата европейска езикова рамка за равнище В2.1;

Успешно завършилите обучавани могат:

(при слушане) да разбират общата информация в автентични изказвания, въпреки че невинаги са със стандартна скорост и ясна, отчетлива реч, както в неформално, така и в професионално общуване; да разбират преобладаващата част от информацията в телевизионни и радио предавания на множество теми от ежедневието и професионалната област;

(при четене) да разбират текстове, съдържащи разнообразна професионална и обща лексика; да разбират информация (експлицитна и нерядко имплицитна) относно събития, менения, намерения в професионални и лични текстове;

(при говорене) да се справят с разнообразни ситуации, възникващи в личното и/професионалното общуване; да съставят адекватни описания на събития, мнения, амбиции, както в личното, така и в професионалното общуване (отнасящи се за миналото, настоящето и бъдещето);

(при писане) да съставят адекватни текстове, описващи събития, намерения, както в личен, така и в професионален план (отнасящи се за миналото, настоящето и бъдещето);


Предварителни изисквания:
Обучаваните да имат знания и умения по английски език отговарящи на равнище В1.2 според CEFR (успешно завършен курс на равнище В1.2)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Personal Introduction
 2. Likes and Dislikes
 3. Healthy Lifestyle & Healthy Eating Habits
 4. Weekend Activities
 5. Tourism & Travelling
 6. Music
 7. Character and Appearance
 8. Home and Living Spaces
 9. Family and Relationships
 10. Weather and Climate& Environmental Issues
 11. Personal Health and Fitness
 12. Learning Languages
 13. Computers and Communication
 14. Using Technology for Learning and Teaching
 15. Teacher Talk: The language of the classroom

Литература по темите:

 Face to Face Upper Intermediate, Student’s Book and Workbook, Cambridge University Press

 Language in Use, Upper Intermediate, Cambridge University Press

 Gower, R., Phillips, D. and Waters, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

 Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (Third edition, completely revised and updated)

 Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

 Scrivener, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

 Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press

 Dimitrova, S. & Tashevska, S. (2004). Pedagogical Portfolio for Language Teacher-Trainees. Sofia: NBU Publishing House

 Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

- Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001

- Newby, D. et al.(2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe