EDUB603 Интерактивни методи на обучение

Анотация:

Курсът по интерактивни методи на преподаване се фокусира върху ангажирането на учениците чрез традиционни и иновативни техники на преподаване, които насърчават взаимодействието и сътрудничеството в класната стая. Този курс е предназначен за студенти, бъдещи амбициозни учители и професионалисти в областта на образованието, които желаят да подобрят своите стратегии за преподаване в среди, където дигиталните инструменти са или недостъпни, или умишлено пропуснати, за да се наблегне на междуличностното и практическото обучение.

По време на курса студентите изследват различни недигитални интерактивни методи на преподаване, като съвместна групова работа, ролеви игри, дебати, разказване на истории и практически експерименти. Курсът подчертава значението на създаването на динамична учебна среда, в която учениците могат активно да участват и да учат чрез директен опит и социално взаимодействие.

Ключовите компоненти на курса включват разработване на планове за уроци, които включват тези интерактивни техники, ефективно управление на динамиката в класната стая и адаптиране на стилове на преподаване, за да се погрижат за различни учебни нужди, без да се разчита на цифрови технологии. Участниците също се научават да оценяват ангажираността и разбирането на учениците чрез недигитални средства, като устна обратна връзка, партньорски проверки и оценки чрез наблюдение.

Курсът има за цел да предостави на студентите инструментариум от креативни и ефективни методи на преподаване, които подобряват ученето и задържането на вниманието на учениците. До края на курса студентите трябва да се научат да прилагат тези стратегии в собствените си класни стаи, насърчавайки по-приобщаваща и ангажираща учебна среда, която насърчава учениците да си сътрудничат, да мислят критично и да изразяват своите идеи уверено.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р
доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курс по интерактивни методи на преподаване студентите ще са развили набор от компетенции:

1. Педагогически умения: Студентите ще се научат как ефективно да прилагат различни интерактивни методи на преподаване като групови дискусии, ролеви игри, дебати и практически дейности. Това ще им позволи да ангажират учениците по-дълбоко и да насърчат по-динамична учебна среда.

2. Управление на класната стая: Те ще придобият умения за управление на разнообразна динамика в класната стая, без да разчитат на цифрови инструменти. Това включва организиране на дейности, улесняване на груповите взаимодействия и поддържане на продуктивна и приобщаваща атмосфера в класната стая.

3. Креативно мислене: Курсът насърчава креативността при планирането на уроците и изпълнението на преподаването. Студентите ще се научат да проектират и прилагат образователни дейности, които са едновременно ангажиращи и образователни.

4. Комуникационни умения: Подобрените комуникационни умения са централни за този курс, тъй като студентите ще трябва ефективно да предават инструкции, да предоставят обратна връзка и да насърчават отворена комуникация в класната стая. Това включва вербални и невербални комуникационни умения.

5. Техники за оценяване: Студентите ще овладеят недигитални методи за оценяване на ученето и ангажираността на учениците, като оценки чрез наблюдение, устни презентации и партньорски оценки. Те ще се научат да оценяват както когнитивните, така и емоционалните области на обучението на учениците.

6. Адаптивност: Курсът ще подготви студентите да адаптират методите на преподаване към различни учебни среди и нужди на учениците. Това включва модифициране на планове за уроци в движение и адаптиране на стратегии за преподаване, за да се увеличи максимално участието на учениците и резултатите от обучението.

7. Умения за решаване на проблеми: Студентите ще развият способността си да решават педагогически проблеми творчески, особено в условия, където дигиталните решения не са опция. Това включва критично мислене за това как да се преодолеят предизвикателствата в преподаването, като се използват ресурси, които не са свързани с ИКТ.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в интерактивните методи и средства на преподаване. Основни принципи на интерактивността. Ползи и предимства на тези методи. Ролята на участието и ангажираността в процеса на обучение в ранна възраст.
 2. Детското развитие и стилове на учене и ролята им за интерактивността в класната стая. Видовете интелигентност и тяхното отражение. Характеристика на различните периоди на развитие и влиянието им върху стиловете на учене и предпочитанията. Роля на адаптирането на методите на преподаване спрямо методите на учене.
 3. Създаване на интерактивна учебна среда. Класната стая като интерактивно пространство. Стратегии за създаване на интерактивна класна стая. Как да поощрим изследователския дух, творческия импулс и активното взаимодействие. Как да използваме пространството на класната стая, за да бъде ефективно за интеракция: обзавеждане, учебни материали и ресурси.
 4. Ролята на технологиите в интерактивното обучение. Обучителните технологии, инструменти и софтуери, които подпомагат интерактивността. Интерактивни бели дъски, таблети и приложения за учене.
 5. Техники за активно учене: практическо обучение, експерименти, групови проекти. Как тези техники усливат ангажираността и критичното мислене.
 6. Задаване на въпроси. Отворените въпроси като техника за интеракция. Сократическия въпрос като метод. Стимулиране на критичното мислене като способ за по-дълбоко разбиране на учебния материал.
 7. Обучение, базирано на игра. Как използването на игрови методи усилва ангажираността. Мотивация и резултати. Примери за игри в различните предметни области.
 8. Работа в екип и учене заедно. Как използването на игрови методи усилва ангажираността. Мотивация и резултати. Примери за игри в различните предметни области.
 9. Разказване на истории и употреба на сюжети. Силата на разказването на истории в обучението. Как да използваме истории, за да предадем обучителни концепции и принципи. Вплитане на ценности и социално-емоционални умения в учебния процес.
 10. Оценяванвето и обратната връзка в интерактивното обучение. Подходи за оценяване в интерактивна учебна среда. Приложение на формалното оценяване към интерактивните методи. Осигуряване на обективна обратна връзка за поощряване на развитието.
 11. Приобщаващо образование и адаптиране. Как да адаптираме инструкциите и учебното съдържание към деца със СОП. Осигуряване на приобщаване на всички деца към учебния процес. Достъпност на учебната среда и материали.
 12. Ролята на родителите и общността. Как да въвлечем родителите в учебния процес. Стратегии за комуникация с тях. Организиране на интерактивни събития с родител, родители и представители на общността.
 13. Социално-емоционално учене в класната стая. Интегриране на социално-емоционалното учене в клас. Ежедневие и интеркативност. Изграждане на емпатия и позитивно отношение.
 14. Учителят и интерактивното учене. Ресурси и стратегии в подкрепа на учителите за провеждане на интерактивно обучение. Продължаващо обучение за обучителите, работилници, онлайн курсове и споделяне на опит с колеги.
 15. Оценка на ефективността. Техники как да се оцени ефективността на интерактивните методи. Развиване на умения за саморефлексия и самоусъвършенстване. Непрекъснато адаптиране и подобряване.

Литература по темите:

1. Цветелина Господинова - Видове интерактивни методи: https://ebox.nbu.bg/drg16/view_lesson.php?id=23

2. Иван П. Иванов - Интерактивн методи на обучение: https://angelsto.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/07/1.pdf