EDUB501 Методика на обучението по математика

Анотация:

Учебната дисциплина „Методика на обучението по математика“ е една от ключовите методически дисциплини в обучението на студентите – бъдещи начални учители. Целта ѝ е обучаемите да се запознаят със съвременните методически идеи за преподаване на математика в началния етап на основното образование.

В курса се представят разнообразни дидактическите технологии за обучение по математика, съчетаващи съвременните изследвания в областта на дидактиката на математиката и традицията в българското образование. Студентите се запознават с основните теми, изучавани в началните класове, както и с подходите и методите за тяхното преподаване. За целта се използват различни дидактически средства за обучение по математика, включително електронни ресурси. Акцент в курса е поставен върху практическата работа на студентите-бъдещи учители при методическото разработване на урочни единици.

В платформата за електронно обучение е създаден електронен курс по дисциплината „Методика на обучението по математика“, който е предназначен за осигуряване на перманентен достъп на студентите до основното учебно съдържание по дисциплината, за изпълнение на текущи задачи и онлайн тестове, за комуникация и обратна връзка от преподавателя и колегите.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Петя Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на обучението по дисциплината, студентите:

• ще познават държавния образователен стандарт и учебната документация, свързана с обучението по математика в началните класове и ще ги прилагат в учебна среда;

• ще знаят темите, очакваните резултати и учебното съдържание от учебните програми по математика в началните класове;

• ще идентифицират и дефинират основните елементи на методическата работа в контекста на обучението по математика в началното училище;

• ще познават разнообразни дидактически технологии за преподаване и ще ги използват за подходящи образователни цели;

• ще познават и използват разнообразни дидактически средства за работа в уроците по математика;

• ще умеят и ще владеят подходи за интегрирането на електронни ресурси в урочната работа;

• ще развият компетентностите си за самостоятелно планиране и реализиране на уроци по математика.


Предварителни изисквания:
Успешно положен изпит по дисциплината „Педагогика (Дидактика)“.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Цели и съдържание на обучението по математика в началните класове. Анализ на учебните програми по математика.
 2. Видове уроци в обучението по математика. Примерна структура на различните видове уроци.
 3. Планиране на учебната работа по математика. План-конспект на урок по математика.
 4. Текущо оценяване 1
 5. Методика за изучаване на естествените числа
 6. Методика за изучаване на действията събиране и изваждане на естествените числа
 7. Методика за изучаване на действията умножение и деление на естествените числа
 8. Методика за изучаване на свойствата на аритметичните действия
 9. Методика на изучаване на четирите аритметични действия и техните свойства
 10. Методика на работа с текстови задачи
 11. Методика на работа с текстови задачи - елементарни и съставни
 12. Текущо оценяване
 13. Методика на изучаване на геометричното учебно съдържание в началните класове (геометрична пропедевтика)
 14. Методика на изучаване на геометричното учебно съдържание в началните класове (геометрична пропедевтика)
 15. Методика на въвеждане на намиране на неизвестно събираемо и множител, умаляемо и делимо, умалител и делител (алгебрична пропедевтика)
 16. Методика за изучаване на мерни единици, именувани числа и действия с именувани числа
 17. Съвременни подходи в обучението по математика

Литература по темите:

1. Алексиева, Л. (2021). Електронни ресурси за онлайн обучение по математика в началните класове – същност, видове, качество, Математика и информатика, vol: 64, issue: 1, 2021, pages: 62-83; https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2021/02/Matematika_01_2021_Lubka-Aleksieva.pdf (20.05.2021)

2. Алексиева, Л. (2019). Електронни ресурси в обучението в началните класове. ИК „Рива“ АД, София

3. Върбанова, М. (2013). Методика на обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта.

4. Върбанова, М. (2013). Структурно-функционално моделиране в началната училищна математика. Пловдив: Астарта.

5. Гарчева, Ю. (2019). Текстовите задачи в обучението по математика 1. – 4. клас. Практическа методика за началния учител, Просвета

6. Кирова, Г. (2021). Актуални проблеми на дидактиката на математиката в началните класове, София, ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, стр. 118 (монография), ISBN 978-954-8846-65-3

7. Лалчев З., (2010). Съвременна математика в обучението на студенти – бъдещи начални учители, Хабилитационен труд, София

8. МОН. (2015). НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, https://www.mon.bg/upload/2341/nrdb5_30.11.2015_obshtoobr_podgotovka_1.pdf

9. МОН. Учебни програми по класове, https://www.mon.bg/obshto-obrazovanie/uchebni-planove-i-programi-2/uchebni-planove-i-programi-po-klasove/

10. Новакова, З. (2004). Методика на обучението по математика в началните класове. ИК “Хермес“, София.

11. Учебници по математика за 1 - IV клас на всички издателства

12. Чехларова, Т. (2018). Използване на дигитално учебно съдържание в началното образование (помагало за учители). София: Макрос