LOGB802 Диагностика и терапия на нарушения на четенето и писането - деца и възрастни

Анотация:

Представяне на многообразието от дефиниции, етиологични теории, класификации и синдроми свързани със специфичните нарушения в ученето и научаването. Запознаване със съвременната диагностика и диференциална диагноза в областта - дислексия на развитието. Определяне на водещите дефицити, свързани с развитието на грамотността и останалите училищни умения. Запознаване със съвременните терапевтични стратегии за преодоляване на специфичните нарушения на способността за учене.

Представяне на теоретичните модели за дефиниране, класификация и етиология на придобитите нарушения на четенето и писането.

Изграждане на практически умения за диагностика, терапия и превенция на нарушенията в разглежданите области.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретичните модели за интерпретация на нарушенията в четенето и писането при деца и възрастни.

• Подходи за изследване и диагностика на специфичните нарушения на способността за учене .

• Подходи за изследване и диагностика на придобитите нарушения на четенето и писането.

2) могат:

• Да разработват терапевтични програми зависими от веда на нарушенията в четенето и писането.

• Да провеждат терапия, насочена към преодоляването на когнитивния и езиков дефицит; специфичните нарушения на процесите – четене, писане, математически умения и математическо мислене.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Крайг Г. (2001). Психология развития, Физическое и когнитивное развитие в среднем детстве, 458-498. СП, Питер.

2. Мавлов Л. (2005). Алексии и аграфии. С., ЛЦ Ромел.

3. Матанова В. (2001). Дислексия. С., Софи-Р.

4. Матанова В. (2003). Психология на аномалното развитие. С., Софи-Р.

5. Тодорова Е., Р. Маринова (2003). Дискалкулия-прояви при дислексия, в: Ако детето ви има логопедичен проблем (сб.). С., ДЛЦ.

6. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част І. С., ЛЦ Ромел.

7. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част ІІ. С., ЛЦ Ромел.

8. Тодорова Е. (2007). Дислексия (Специфични нарушения на способността за учене). С., Изд. На НБУ

9. Якимова Р. (2004). Нарушения на писмената реч, Част І. С., ЛЦ Ромел.

10. Якимова Р. (2004). Нарушения на писмената реч, Част ІІ. С., ЛЦ Ромел.

11. Fawcett A., Nicolson R. (1994). Dyslexia with children. GB.

12. Pumfrey P., Reason R. (1994). Specific Learning Difficulties (Dyslexia). London & New York.

13. Reid G. (1998). Specific learning difficulties (Dyslexia) – a hand book for study and practice.

14. Selikowitz M. (1995).Dyslexia and other learning difficulties. New York, Oxford Press.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 25%

Презентация 25%