BUTB604 Семинар: Типология на туристическото поведение

Анотация:

Целта на семинара е студентите да придобият умения и навици да анализират и прилагат изследователските методи на психологията и социологията в туризма при разглеждане спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт.

Сминарът цели да запознае студентите с основните детерминанти, определящи поведението на туристите, основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка и моделите на туристическо поведение.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Студентите:

1) знаят:

основните понятия и дефиниции в социалната психология;

същността, развитието, изследователските методи на психологията и социологията в туризма и зоните на изследване;

моделите на туристическо поведение и класификацията на факторите на рекреационното поведение;

спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт;

детерминантите, определящи поведението на туристите;

основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка;

типология на туристите и туристическият модел на XXI век.

2) могат:

да анализират причините за различното поведение на туристите;

да анализират пазара на туристически услуги, отчитайки спецификата на туристическия контингент;

отчитайки психологическите особености, да анализират промяната в начина на живот и

появата на нови ценности в поведението на потребителите на туристически услуги;

да анализират психологическия климат на туристическата група в дестинацията;

да анализират поведението на туристите с помощта на психологията с цел да се формира проактивна нагласа /изпреварване на действията на туриста/.

да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически дейности.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

- да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Въведение в социалната психология и туризма. 2.Същност, развитие и изследователски методи на социалната психология. Основни понятия и дефиниции. Съвременни тенденции в развитието на психологията на туристическото поведение. 3. Социално възприемане на общуването в туризма. 4. Туризъм и социална психология. Влияние на туризма върху социалната среда и личността. 5. Туристически контингент, рекреационно-туристически потребности и туристическо поведение. Класификация на факторите на рекреационното поведение. 6. Специфика на туристическото поведение. Анализ на поведението на туристите. 7. Основни характеристики в поведението на туристическите потребители. Модел на туристическото поведение. Характеристика на новия тип туристически потребител. 8. Детерминанти, определящи поведението на туриста. 9. Анализ на поведението на туристите от различни национални култури. 10. Междукултурна интеракция. Контактът между различни култури в туристическите дестинации и детерминанти на културния шок. 11. Процес на вземане на решение за туристическа покупка. 12. Анализ на психологическия климат на туристическата група в дестинацията. 13. Етика в туризма. Приносът на психологията в туризма към взаимно разбиране и почит между народи и общества. 14. Туристическият модел на XXI век.Типология на туристите. 15. Проблеми и тенденции в туристическото поведение на туристите у нас.
  2. Задание „Съвременни тенденции в туристическото поведение в дигиталната ера – нови модели и нов тип туристически потребители”

Литература по темите:

Караилиева, М. „Психология на туристическото поведение”, Изд. „Авангард Прима”, С.,2012

Караилиева, М., „Тенденции в туристическото поведение”, Сборник доклади „Бизнесът –

позитивната сила в обществото”, изд. Нов Български Университет, 2014

Средства за оценяване:

Практика 50 %

Практическа разработка 50 %