BUTB501 Практика: Екскурзоводство

Анотация:

Целта на практиката е студентите да затвърдят теоритичните си познания в областта на екскурзоводската дейност, като положат теренна работа в реална професионална среда. Включените туристически обекти в предварително избрана дестинация или регион са съобразени с потенциалните възможности за развитие на различни видове специализиран туризъм.

По време на практиката студентите взимат активно участие чрез разработване и изнасяне на екскурзоводски беседи при посещението на обектите, прилагайки усвоената методология в областта.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- методиката на разработване и подготвка на екскурзоводската беседа;

- специфичните изисквания и задължения на екскурзовода при провеждане на туристическото пътуване;

- етапите на провеждане на на екскурзиите с организирани или индивидуални туристи.

2) могат да:

- определят целите и задачите на екскурзията и да подбират подходящата литература по темата на туристическото пътуване;

- подбират и изучават туристическите обекти по съответни показатели (познавателна ценност, известност, необичайност, съхраненост и изразителност);

- съставят маршрут на екскурзията и да знаят начините и средствата за показване на обектите - словесно описание (разказ), екскурзионна справка, коментиране, цитиране, обяснение, жестове в екскурзоводската практика.

- изнасят екскурзоводски беседи за туристическите обекти, включени в програмата на туристическото пътуван;

- прилагат специфични методи и техники за осъществяване на екскурзоводска дейност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- за видовете екскурзии по съдържание, състав, място и форма на провеждане;

- теоритичните постановки на екскурзоводството като дейност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Съдържателни характеристи на екскурзоводската дейност - същност, особености, принципи, методология.
  2. Теми и беседи в екскурзоводската дейност
  3. Разработване и представяне на беседа по предварително зададени туристически маршрути и обекти.

Литература по темите:

Янева М., Екскурзоводско обслужване, УНСС, София

Великов В. и кол., Технология на екскурзоводското обслужване, Матком, 2010

Дечев З., Увод в туристическото екскурзоводство, Димант, Бургас, 2015

Кръстева В., Екскурзоводство, Димант, Бургас, 2011

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

- разработване на екскурзоводска беседа - 50%

- изнасяне на екскурзоводска беседа - 50%

Финално оценяване:

- разработване на екскурзоводска беседа - 50%

- изнасяне на екскурзоводска беседа - 50%