BUTB600 Туристическа реклама и PR

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с възможностите на ефективните реклама и връзки с обществеността в съвременната туристическа организация. Предмет на основната част от предлаганите теми са ролята, същността и значението на рекламата и пъблик рилейшънс в съвременната туристическа индустрия и свързаните с тях конкретни практически стъпки за изграждане на имиджа на организацията.

Сред основните теми по занятия са видовете реклама, каналите и носителите на рекламните послания, рекламните константи на фирмената култура, самостоятелните и несамостоятелните средства за реклама, участниците в комуникационния процес, организиране, бюджетиране и реализиране на конкретна рекламна кампания и др. Визирани са основните теми, които разглеждат историята и развитието на връзките с обществеността, разликите между рекламата и връзките с обществеността, форми и средства на пъблик рилейшънс на туристическата организация, управление на връзките с обществеността на туристическата организация.

Като конкретен резултат от този курс студентите ще знаят основните определения, функции и задачи на рекламата и връзките с обществеността, както и основните ключови понятия, свързани с организацията на съвременната рекламна и пъблик рилейшънс кампания на една туристическа организация.. Студентите ще могат организират, планират и бюджетират сами рекламна кампания в туризма, да познават психологическите механизми на рекламното въздействие, да познават и предлагат най-добрите в практиката средства на туристическа реклама, да пишат план-сценарии на реални събития в туризма и др.

В рамките на курса са предвидени дискусии теми, анализ на случаи, разработване на самостоятелни писмени работи, посещение и отразяване след това на конкретно туристическо събитие и др. В посочения обем от часове за лекции и упражнения са включени практически казуси от рекламни и пъблик рилейшънс кампании в българския туризъм, кризисен пъблик рилейшънс в туристическия бизнес и др.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните определения, функции и задачи на рекламата и връзките с обществеността в туризма, както и основните ключови понятия

• формите и средствата на ПР в туризма, ефективните комуникации с външните и вътрешните публики в туристическата организация

• как се подготвят и организират специални ПР събития на съвременната туристическа фирма

2) могат:

• да организират, планират и бюджетират сами рекламна и пъблик рилейшънс кампания в туризма, да познават психологическите механизми на рекламното въздействие

• да избират и предлагат най-добрите в практиката средства на туристическа реклама и връзките с обществеността

• да пишат план-сценарий на реални събития в туризма и др.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по маркетинг

• първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Монографии и учебници:

Доганов, Д., Маркетинг в туризма. Варна, 1994

Кътлип, С., Сентър, Ал., Бруум, Гл., Ефективен пъблик рилейшънс. С., 1999

Райков, З., Публична комуникация. С., 1999

Райън, К., Възстановителен туризъм, С, 1999

Райков, З., “Техники и технологии на публичната комуникация”,С, 2000

Петев, Т., Комуникация и социална промяна, С, 2001

Българска рекламна енциклопедия, С., 2001

Райков, З., Корпоративен имидж, С, 2001

Костов, Е., Културният туризъм, С, 2001

Рийс, А., Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на ПР, С.,2003

Рибов, М., Туризмът на новото хилядолетие, С., 2003

Алексиева, С., История между сезоните – Книга за БХРА , I част, С., 2003

Алексиева, С., История между сезоните – Книга за БХРА , II част, С., 2004

Алексиева, С., Връзки с обществеността на културния туризъм, С, 2004

Зийман, С., Краят на рекламата, каквато я познаваме, С., 2004

Зийман, С., Как да вземаме правилните решения, С., 2005

Фокс, У., Как се пишат новини, С., 2005

Фидлър, Р. Медиаморфоза. Да разберем новите медии, С., 2005

Абаджимаринова, Р., Търговска марка – бренд, С., 2006

Лехтонен, Я., Рисковете на публичността, С,. 2006

Голдблат, Д., Специални събития, С., 2006

Маринов, С., Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическа дестинация, Варна, 2006

Стойков, Л., Управление на връзките с обществеността, С., 2007

Дейвис, А., Всичко, което трябва да знаете за ПР, С., 2007

Златева, М., Мостове към консенсуса. Пъблик рилейшънс, журналистика и медии: проблемни области и конфликтни зони, С., 2008

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2016

Маккей,М., Дейвис, М., Фенинг, П., Посланията. Комуникационнните умения, С., 2009

Шипли, Д., Шуолби, У., Интернет етикет, С., 2009

Пачева, В., Кризата под контрол – Корпоративна комуникация в кризисна ситуация, С., 2009

Алексиева, С., Бизнескомуникации, С., 2011

Томс, Ж., Георгиева, К., Инструменти на социалните мрежи, С., 2011

Рийд, Дж., В крак с онлайн маркетинга, С., 2012

Бърд, Д., Директен и дигитален маркетинг на здравия разум, С., 2012

Киберман, Т., На първо място в GOOGLE, С., 2013

Алексиева, С., Бокова, И., Туризъм и културно наследство, С., 2013

Гардфийлд, Б., Десетте божи заповеди на рекламата, С., 2014

Катранджиев, Хр., Кристиян Постаджиян, К., Въведение в рекламния бизнес, С., 2014

Каууд, Д., Изкуството да убеждаваш, С., 2014

Шуинар, И., Стенли, В., Отговорната компания, Пловдив, 2014

Дънкъл, Ж., Тейлър, Б., Доволните клиенти - стратегия за успех, С., 2014

Томс, Стефанова, М., Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса, С., 2014

Котлър, Ф., Хескил, Д., Лий, Н, Добри дела, С., 2014

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс - книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2016

Алексиева, С., Емилова, И., Караилиева, М.и др. Специализирани видове туризъм, С., 2017

Сборници:

Годишник на департамент “Масови комуникации”, НБУ. С., (1996-2011)

Сб. Развитие на конкурентноспособен туризъм в България, С., 2003

Сб. Качеството на българския туризъм – мит и реалност, Варна, 2003

Сб. Първото десетилетие. Връзки с обществеността (1995-2005), София, 2005

Сб. Насоки за внедряване на концепцията „Зелени хотели” в община Варна, Варна, 2009 Сб. Алтернативи за развитие на съвременния туризъм, Варна, 2010

Сб. Културният туризъм – бъдещето на България, Варна, 2010

Сб. Туризмът – шансове в условията на икономическа криза, С., 2011

Интернет източници:

www.bulgariatravel.org/bg/

www.bginfo.ru

www.bulgaria-travel.org

www.bulgarian-tourism.com

www.discoverbulgaria.com

www.ngtraveler.com

www.world-tourism.org

www.wttc.org

www.ih-ra.org

www.hotelsmag.com

www.bhra-bg.org

Средства за оценяване:

Текущото оценяване на студентите през семестъра включва:

- предаване на три писмени работи през семестъра (коментар, анализ или писмен отговор)

- предаване на курсов проект по тема от курса (в обем от 10 с.) преди приключването на семестъра.