BATB664 Управление на човешкия потенциал в туризма

Анотация:

Курсът е специфично насочен към създаване на задълбочени познания за основните компетенции в управлението и развитието на човешкия потенциал в туризма. За целта ще бъдат разгледани и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани със стратегическото управление на и развитие на човешкия потенциал в туризма. Студентите ще бъдат запознати подробно с организационните и административни дейности, свързани с управлението и развитието на човешкия потенциал в сферата на туризма. Ще се анализира конкурентна среда в туристическия сектор и управление на туризма на национално, браншово, регионално, фирмено равнище; спецификата на труда и работната среда в туризма; стандартизацията и унификацията на туристическото обслужване по сектори – хотелиерство, ресторантьорство и посредническа дейност. Крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните компетенции в управлението и развитието на човешкия потенциал и ключовите понятия и дефиниции - човешки ресурси, човешки капитал, човешки потенциал, екипен потенциал, човешки отношения; организационен, инвестиционен и социален капитал;

- стратетегическите подходи, модели и механизми за отделните фази на цикъла на управление на персонала;

- поведенческите аспекти на взаимодействие на хората с организацията, с другите участници в трудовия процес (работа в екип) и неговата мотивация за труд,

- иновативните стратегии и политики по управление и развитие на човешкия потенциал;

- теоретични и поведенчески подходи към изследване на лидерските стилове на управление;

? организационните и административни и дейности по управление на човешкия потенциал в туризма; управление на качеството на труда и продуктивността;

- фирмената култура и организационната ефективност – подходи; екипна работа и видове екипи; управлението на екипния потенциал;

2) могат:

- да познават същността, обхвата и съвременните възгледи в управлението и развитието на човешкия потенциал;

- да познават стратегическите подходи към наемането, мотивирането, развитието и ръководството на хората в организациите;

- да анализират потребностите от човешки ресурси в организацията, тяхното набиране, функционално използване и развитие;

- да познават иновативните практики за управление на човешките ресурси, стойността за служителите, за потребителите, за инвеститорите;

- да анализират планирането на персонала, познавайки системите на подбор и разпределение, оценка, стимулиране и санкциониране; развитието на трудовата кариера;

- да определят потребностите от обучение и квалификационно развитие;

- да познават формите на хоризонтално развитие и натрупване на потенциал за вертикално развитие;

- да познават екипната работа, екипни цели и екипните норми;

- да прилагат получените общотеоретични и тясноспециализирани знания при осъществяването на туристически дейности.


Предварителни изисквания:
Основни терминологични понятия, изучавани до момента по всички базови курсове в сферата на туризма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение и терминологични уточнения. Човешки ресурси - развитие на същностните характеристики, подходи и стратегии в съвременните организации. Човешки капитал - трансформация на знания, компетенции, опит и потенциал. Човешки потенциал - съвкупности от измерения и условия за тяхното пълноценно развитие.
 2. Ролята на човешкия капитал в туризма. Качество и продуктивност в туризма. Конкурентоспособност. Обвързване качеството с конкурентното предимство.
 3. Особености на труда в туризма Изисквания към заетите в туризма. Специфични компетенции. Мултифункционални умения. Особености на управленските процеси на труда в туризма. Специфики на управленския и изпълнителски труд. Изисквания за професионални компетентности на мениджмънта.
 4. Особености в управлението на туристическата фирма. Ролята на мениджъра и необходими качества. Обхват на дейностите на мениджъра.
 5. Значимост на фирмената култура в туристическата фирма. Същност и обхват. Култура на управление и фирмен имидж. Взаимодействие между стратегия, структура и култура.
 6. Дейности по управление на човешките ресурси. Организационни и административни и дейности. Система от измерители на човешкия капитал. Планиране потребностите от нови кадри в туристическата фирма. Фактори, детерминиращи потребността от допълнителен персонал.
 7. Процес на набиране и подбор на кадри. Анализ на вътрешни и външни източници за набиране. Стратегии за привличане на персонал в туризма. Назначаване и интегриране на персонала към културата на управление. Професионална ориентация и социална адаптация. Контрол на професионалното поведение в туризма.
 8. Мотивацията в системата на управление и развитие на човешкия потенциал. Инструменти за въздействие върху трудовата мотивация. Система за материално стимулиране. Допълнителни материални и морални мотиватори. Техники инструменти за оценяване на персонала.
 9. Кариерно развитие. Цели на управлението на кариерата. Етапи на професионалното развитие. Инвестиции в човешкия потенциал. Управление процеса по обучение и квалификация на кадри.
 10. Управление на конфликтите и екипния потенциал. Систематизация на причините за конфликти и тяхното редуциране. Оценяване ефективността на екипната дейност. Управление на екипния потенциал на колектива.
 11. Стратегии за ограничаване текучеството на персонала и подходи за задържане на талантливи служители. Идентифициране и анализ на причините за текучество Стратегии за редуциране на текучеството.
 12. Определяне цена за задържане на компетентни служители. Концепция за управление на таланти.
 13. Лидерството в туризма. Лидерски стил и подходи на управление. Лидерски качества и мотивация.
 14. Добри практики в управлението и развитието на човешките ресурси в сфератат на туризма.
 15. ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ТУРИЗМА (Предизвикателства пред управлението и развитието на човешките ресурси в дигиталната ера) Въпроси без еднозначен отговор... До каква степен системата за управление на човешките ресурси обхваща тези дигитални движещи сили? В какво се изразява трансформацията на взаимоотношенията и междуличностното общуване? Еквивалентен ли е виртуалният свят на реалния? ? Каква е ролята на социалните медии? Какви са нагласите към „учене“ чрез електронни технологии? Дигитална ера или човешка ера? Роботизация или хуманизация в туризма? Стандартизация или унификация? Готови ли сме хората да живеем „втори онлайн живот“ и да пътуваме по целия свят виртуално? Възможно ли е „умните машини“ да заместят човешкия фактор в туризма?

Литература по темите:

Караилиева, М. „Човешкият капитал в туризма“, НБУ, 2018

Средства за оценяване:

1.Текущи оценки – 50 %, формирана на база тест и участие в дискусии

2.Практически занятия Казус– 50 % от текущата оценка