BATB660 Финансиране на туристическата фирма

Анотация:

• Курсът „Финансиране на туристическата фирма” има за цел да представи пред студентите от програма „Туризъм” съвременните източници и форми за финансиране на туристическата дейност. Ударението е поставено върху банковото кредитиране, лизинга, емисията на акции и облигационния кредит.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са възможностите, които туристическата фирма има при необходимост от финансиране.

2) могат:

• да подготвят необходимата документация и да участват в процедура за получаване на банков кредит или лизинг.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• за основни финансови понятия

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Източници и форми за финансиране на фирмата. Видове източници за финансиране на фирмата. Форми за финансиране на фирмата – банков кредит, лизинг, неразпределена нетна печалба, емисия на акции, облигационен кредит
  2. Банковият кредит като форма за финансиране дейността на туристическата фирма. Същност и видове банкови кредити отпускани на корпоративни клиенти. Особености на кредитната политика на търговските банки при корпоративно кредитиране.
  3. Ред за отпускане на дългосрочен банков кредит на туристическа фирма. Анализ на кредитоспособността на туристическа фирма – кредитоискател.
  4. Ред за отпускане на дългосрочен банков кредит на туристическа фирма. Анализ на кредитоспособността на туристическа фирма – кредитоискател.
  5. Финансовият лизинг като форма за финансиране на туристическата фирма. Същност и видове лизинг. Страни по лизинговата сделка. Етапи на лизинговата сделка. Условия за финансиране на туристическа фирма чрез финансов лизинг.
  6. Ред за финансиране посредством финансов лизинг - условия и предимства.
  7. Финансиране на туристическата фирма с емисия на акции и с неразпределена нетна печалба. Същност и особености на финансиране с емисия на акции. Неразпределената нетна печалба като вътрешен източник за финансиране на фирмата.Предимства и недостатъци.
  8. Облигационният кредит като фирма за финансиране на фирмата. Същност и особености на финансирането на туристическата фирма чрез облигационен кредит. Предимства и недостатъци.

Литература по темите:

• Основна литература:

Динев, Д и Д. Ненков. Финансиране на съвременната фирма, PDC и ИК „Загер”, С., 1992

Найденов, Б. Лизингът, Финансов и правен аспект, Сиела, С., 1996

Парушев, Сл. Облигации. Princeps. Варна, 1996

Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2002

Димитрова , Р. Банки и банково обслужване, Издателство „Весела Люцканова“, 2017

• Допълнителна литература:

Адамов, В. Финанси на фирмата. Абагар, В. Търново, 2006

Радков, Р. и колектив. Банково дело. Въведение. Абагар.

Петров, Г. Корпоративни финанси. Тракия – М, 2004