BATB605 Психология и туристическо поведение

Анотация:

Целта на семинара е студентите да придобият умения и навици да анализират и прилагат

изследователските методи на психологията и социологията в туризма при разглеждане спецификата

на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт. Сминарът цели

да запознае студентите с основните детерминанти, определящи поведението на туристите,

основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка и моделите на

туристическо поведение.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цел: Практиката цели да запознае студентите с основните аспекти на оценката на конкурентоспособността в туризма и на база получените теоретични знания да изгради критично мислене – основа формирането на експертната оценка. Оценката на конкурентоспособността от гл.т. на студентите се заражда под формата на проучване, а не чрез анализ на информация в интернет сайтове. Основният метод за събиране на данни е прякото наблюдение. На практика ще се сравняват данни и факти от туризма в два или повече обекта (хотели, ресторанти, туристически агенции/туроператори предимно) чрез описание и последващ сравнителен анализ по предварително зададени критерии с цел разкриването на причините за констатираните разлики и равнище на конкурентоспособност.

Крайните ползи за студентите се изразяват основно в това, чрез проведената практика да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически дейности, свързани с анализ, оценка и разбработване на стратегии за повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт в различни сфери.

- да анализират развитието на туризма в конкретна дестинация и конкурентните предимства на туристически продукт;

Компетенции:

1) ще знаят:

• същността, развитието, изследователските методи на психологията и социологията в туризма и зоните на изследване;

• социалното възприемане на другите хора и разбиране на причините за различното поведение на туристите.

• влиянието на туризма върху социалната среда и личността;

• моделите на туристическо поведение и класификацията на факторите на рекреационното поведение;

• спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт;

• детерминантите, определящи поведението на туристите;

• междукултурната интеракция и детерминантите на културния шок;

• основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка;

• типология на туристите и Туристическият модел на XXI век.

2)ще могат:

• да анализират рекреационно-туристически потребности на туристическите потребители;

• да анализират причините за различното поведение на туристите;

• да анализират пазара на туристически услуги, отчитайки спецификата на туристическия контингент;

• отчитайки психологическите особености, да анализират промяната в начина на живот и появата на нови

ценности в поведението на потребителите на туристически услуги;

• да анализират психологическия климат на туристическата група в дестинацията;

• да анализират поведението на туристите с помощта на психологията с цел да се формира проактивна нагласа /изпреварване на действията на туриста/.

• да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически

дейности.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в социалната психология и туризма.
 2. Същност, развитие и изследователски методи на социалната психология. Основни понятия и дефиниции. Съвременни тенденции в развитието на психологията на туристическото поведение.
 3. Социално възприемане на общуването в туризма.
 4. Туризъм и социална психология. Влияние на туризма върху социалната среда и личността.
 5. Туристически контингент, рекреационно-туристически потребности и туристическо поведение. Класификация на факторите на рекреационното поведение.
 6. Специфика на туристическото поведение. Анализ на поведението на туристите.
 7. Основни характеристики в поведението на туристическите потребители. Модел на туристическото поведение. Характеристика на новия тип туристически потребител.
 8. Детерминанти, определящи поведението на туриста.
 9. Анализ на поведението на туристите от различни национални култури.
 10. Анализ на поведението на туристите от различни национални култури.
 11. Процес на вземане на решение за туристическа покупка.
 12. Анализ на психологическия климат на туристическата група в дестинацията.
 13. Етика в туризма. Приносът на психологията в туризма към взаимно разбиране и почит между народи и общества.
 14. Етика в туризма. Приносът на психологията в туризма към взаимно разбиране и почит между народи и общества.
 15. Проблеми и тенденции в туристическото поведение на туристите у нас.
 16. “Психологически профил на туристически контингент” (Типология на туристическото поведение: профили, избор на сегмент и подходи на изследване) ПЛАН Увод 1. Взаимовръзка глобализация – култури – туризъм. 2. Национални особености на туристическия контингент. 3. Анализ на генетичната среда и външните фактори, детерминиращи туристическото поведение. 4. Анализ на вътрешните – личностни и психологически фактори, провокиращи туристическото поведение. 5. Психологически профил на туристическия контингент (типология на туристите). Заключение (Предложения относно техники за оказване на влияние върху туристическия контингент)

Литература по темите:

2. Караилиева, М. „Психология на туристическото поведение”, Изд. „Авангард Прима”, С.,

2012

3. Караилиева, М., „Тенденции в туристическото поведение”, Сборник доклади „Бизнесът – позитивната сила в обществото”, изд. Нов Български Университет, 2014

Средства за оценяване:

Практика 50 %

Практическа разработка 50 %