ARAB600 Практика

Анотация:

Практиката се осъществява във външна институция или в НБУ в реална работна среда.

В зависимост от институцията, в която студентите избират да практикуват, практиката представлява самостоятелно изпълнение на предварително поставена задача от водещия практиката и цели задълбочаване на знанията по превод от арабски език на български и обратно, придобиването на умения за работа с научна литература, фиширане на статии, изработка на каталог и научна картотека.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите задълбочават:

- знанията по превод от и на арабски език (писмен и устен превод);

- уменията си за работа с научна литература;

Научават се:

- да фишират статии;

-да изработват каталог и научна картотека;

Придобиват опит да работят в реална работна среда;


Предварителни изисквания:
Департамент “Средиземноморски и Източни изследвания“:

1. Организира провеждането на практика на студенти от бакалавърска програма “Арабски език, култура (арабистика)” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на практиката.

Институцията, в която се провежда практиката:

1. Участва в изготвянето на програмата за практиката.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на практиката и осигурява необходимите условия за работа по време на практиката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Специфика на преводаческата работа в реална професионална среда. Каталогизиране на арабски ръкописи.
  2. Оценка на постигнатите резултати

Литература по темите:

Стоилова, А. За номерирането в арабските ръкописи (по материали от фонда на НБКМ). В: Библиотека, 2010, кн. 2-3, с. 131-159.

Стоилова, А. Видове текстове в арабските ръкописи. В сб. ФАКТИ И МИСТИФИКАЦИИ В СТАРИТЕ ТЕКСТОВЕ. / Съст. Б. Христова, Е. Узунова. – С., 2011, с. 483-515.

Myers B.D., Cooperation and Collaboration in Translation, Pittman 2011.