ARAB654 Мюсюлманска Испания

Анотация:

Курсът проследява възникването, разцвета и упадъка на цивилизацията на Мюсюлманска Испания. В исторически план се очертават най-значимите политически, икономически, духовни и културни аспекти на трансформациите в андалуското общество. Сред целите на курса е да представи цивилизацията на Мюсюлманска Испания като един от най-значимите посредници при пренасянето на мюсюлманските ценности и култура в Европа, да анализира ролята му в изграждането на особени общи културни зони между Европа и Ориента.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните исторически етапи в развитието на Мюсюлманска Испания

• Основните постижения на културното наследство на Андалусия

2) могат:

• Да анализират и осмислят съвременните схващания за историята на Мюсюлманска Испания, за мястото и ролята й като обща зона на Ориента и Европа


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Burckhardt, T., Moorish culture in Spain, Michigan, 1999.

Burckhardt, T., Nasr, S. H., Art of Islam, Michigan, 2009.

Fletcher, R., Moorish Spain, California, 2006.

Harvey, L. P., Islamic Spain, Chicago, 1990.

Lane-Pool, S., The muslims in Spain, New York, 2001.

Montgomery, W. W., Cachia, P., A History of Islamic Spain, Edinburgh, 1996.

Rahman, S. A., The story of Islamic Spain, London, 2001.

Webster, J., Andalus: Unlocking The Secrets of Moorish Spain, London, 2010.