CELB065 Генно инженерство и ГМО

Анотация:

Основната цел на курса е да запознае студентите бакалаври с генното инженерство и генно модифицираните организми. В курса ще бъдат разгледани въпроси относно изолиране и модифициране на ДНК, основни техники за генно клониране, изследване на генната структура и функция. Внимание ще бъде обърнато също на генно модифицираните организми (ГМО), получаване на генни растения и животни. В курса ще бъдат засегнати и проблемите, свързани с екологичен и социално-икономичен риск при използването на ГМО. Ще бъдат разгледани методи за идентификация на ГМО, както и за предсказване и оценка на нежеланите ефекти върху човешкото здраве,

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

гл. ас. Кирил Кирилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат познания за основните методи в генното инженерство и получаването на трансегнни растения и животни, както и за приложенията на генното инженерство, вкл. за Европейското и българското законодателство в областта на биобезопасността.

2) могат:да използват получените знания като продължат образованието си в магистърски програми, свързани с генетика, екология, а също и като специалисти, работещи в различни институции и фирми, свързани с получаване на ваксини, идентификация на ГМО и безопасност на храната


Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания по биология на размножаването, зоология, генетика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в генното инженерство. Рекомбинантна ДНК.
 2. Изолиране на ДНК. Гел електрофореза. ДНК секвениране.
 3. Манипулиране на ДНК. Ензими, използване за манипулиране на ДНК, нуклеази, полимерази. Рестриктази.
 4. Техники за генно клониране. Избор на вектор за пренасяне на ген и клетка гостоприемник. Вектори – плазмиди и бактериофаги. Други вектори.
 5. Въвеждане на ДНК в живи клетки. Трансформация – приемане на ДНК от бактериални клетки. Въвеждане на фагова ДНК в бактериални клетки. Трансформация на небактериални клетки.
 6. Полимеразна верижна реакция (PCR). История на PCR. Методология на PCR. Точност при амплифицирането нa ДНК чрез PCR. Приложение на PCR.
 7. Изследване на генната експресия. Производство на белтъци, кодирани от клонирани гени.
 8. Клониране на гени в медицината Производство на рекомбинантни протеини. Генна терапия.
 9. Генно модифицирани организми (ГМО). Трансформация на растения с помощта на Т плазмиди. Методи за получаване на трансгенни растения.
 10. Трансгенни животни. Приложение на технологията за получаване на трансгенни животни.
 11. ГМО и методи за тяхното получаване.
 12. ГМО и селското стопанство. ГМО и риска за човешкото здраве.
 13. ГМО, екологичен и социално-икономичен риск.
 14. Методи за предсказване и оценка на нежеланите ефекти върху човешкото здраве.
 15. Методи за идентификация на ГМО. Българското законодателство в областта на биобезопасността.

Литература по темите:

Генно инженерство. Стефан Дюкянджиев, Самир Наимов. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2007.

An Introduction to Genetic Engineering. Desmond S.T. Nicholl. Cambridge University Press, 2008.

Genetic Engineering. Recent Development in Applications. Dana Santos, Ed., Apple Academic Press, 2010.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%