CELB030 Инфекциозни причинители и имунен отговор

Анотация:

Курсът ще представи въведение в основните понятия и концепции в имунологията. Студентите ще разберат как функционира имунната система и защо тя разпознава инфекциозни агенти (вируси, бактерии), но толерира структури от нашето тяло или коменсалната микрофлора. Те ще научат кои са основните елементи, клетки, тъкани и органи, включени в имунния отговор и кои са ключовите механизми, които регулират силата и продължителността му, както и компонентите на хуморалния и клетъчно-медииран имунитет. Студентите ще получат допълнително знания за протичане на имунен отговор при реакциите на свръхчувствителност и за нарушаване на имунологичната толерантност при автоимунитет. Студентите ще изучат механизмите за избягване на имунитета от бактерии и и вируси и методите за профилактика и лечение на инфекциозните заболявания. Обучението на студентите ще включва лекционен материал, тестови упражнения на предадения материал след всяка тема и изготвяне на презентация по индивидуална тема.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Петя Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Придобиване на знания за:

• основни догми и понятия в съвременната имунология

• основни механизми за контрол на имунния отговор

Придобиване на умения за:

• Използване на терминологията и знанията с разбиране

• Структуриране на научна информация по определена тема


Предварителни изисквания:
основни знания по молекулярна биология, генетика и вирусология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни концепции в имунологията Историческо развитие на имунологията Eволюция на имунната система Основни концепции за вродения имунитет Основни концепции за придобития имунитет Ефекторни механизми на имунния отговор.
 2. Органи на имунната система и първа линия на защита Органи на имунната система Външни бариери
 3. Вроден имунитет: система на комплемента Система на комплемента –въведение и принципи на действие Система на комплемента – компоненти на системата на комплемента Лектинов път на активиране на комплемента Класически път на активиране на комплемента Алтернативен път на активиране на комплемента
 4. Вроден имунитет – начало на имунен отговор Клетки на вродения имунитет Механизми за разпознаване от вродения имунитет – Рецептори и сигнални пътища Начало на имунния отговор – възпаление Антиген-представящи клетки – взаимодействие между вроден и придобит имунитет
 5. Придобит имунитет: В клетки и антитела. Антитела Развитие на В лимфоцити Реаранжиране на В клетъчен рецептор Активиране на В лимфоцити – сигнални пътища
 6. Придобит имунитет: T клетки и главен комплекс за тъканна съвместимост (MHC). Главен комплекс за тъканна съвместимост (MHC). Развитие на Т лимфоцити Реаранжиране на Т клетъчен рецептор Активиране на Т лимфоцити – сигнални пътища
 7. Хуморален имунен отговор. Начало на хуморален имунен отговор – взаимодействие между Т и В клетки Активиране на В клетки в герминативните центрове – соматична мутация и изотипно превключване В клетъчен отговор индуциран от Т-зависими антигени Поликлонален В клетъчен отговор индуциран от Т-независими антигени Разпространение и функции на изотипните класове имуноглобулини
 8. Клетъчно-медииран имунен отговор. Начало на клетъчно-медииран имунен отговор –взаимодействие между Т клетки и антиген-представящи клетки във вторични лимфоидни органи Хелпърни Т клетъчни ефектори –хетерогенност и цитокинова мрежа Цитотоксични Т клетъчни ефектори и механизми за индуциране на Т-клетъчна цитотоксичност
 9. Основни концепции за имунния отговор
 10. Регулация на имунния отговор и имунологична памет. Интегриране на взаимодействието между вродения и придобит имунитет Завършване (resolution) на имунния отговор, апоптоза Имунологична памет
 11. Заболявания свързани с придобития имунитет: реакции на свръхчувствителност Реакции от бърз тип свърхчувствителност Реакции от забавен тип свърхчувствителност Алергии и алергични заболявания – роля на генетични фактори и на фактори на средата Случаи от клиничната практика или научна публикация – дискусия с опонент.
 12. Имунологична толераност, автоимунитет и автоимунни заболявания Т клетъчна толеранност – централна и периферна В клетъчна толераност – централна и периферна Автоимунитет – генетични фактори Външни фактори за индуциране на автоимунитет – инфекции и стерилно възпаление Автоимунни заболявания
 13. Представяне и дискусия по индивидуална тема
 14. Манипулиране на имунния отговор и имунотерапия
 15. Ваксинации и ваксинационен календар

Литература по темите:

• Kenneth Murphy & Casey Weaver. Janeway's Immunobiology 9th Edition (2017). New York, NY, USA: Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC. ISBN: 978-0-8153-4505-3.

• Abul Abbas, Andrew H. Lichtman, & Shiv Pillai. Basic Immunology 5th Edition (2016). Elsevier. ISBN: 9780323390828.

• David Male, Jonathan Brostoff, David Roth, & Ivan Roitt. Roitt’s Essential Immunology 13th Edition (2017). John Wiley & Sons, Inc. ISBN-13: 978-1118415771. www.roitt.com