CELB025 Вирусология

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с най-общите характеристики на вирусите, техните особености, болестите, които причиняват, диагностиката и лечението. Актуалността на курса се определя от обществената значимост на вирусните заболявания и от реалната възможност за използването на вирусите като агенти на Биологичното оръжие.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

акад. Ангел Гълъбов  
доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Обща представа за вирусите и вирусните заболявания

2) могат:Да използват знанията си при решаване на диагностичен проблем


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:по биология и химия от средното образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Добрев П.:Актуални проблеми при възпалителни заболявания на белите дробове; изд. "Медицина и физкултура", 2006,

2. Дундаров Ст.:Клинична вирусология; изд. "Медицина и физкултура", 2006, стр.191

3.Златев Ас., www.medinfo-bg.com

4. Илиев Б., Г. Митов, М. Радев: Инфектология; изд. "Проф.М.Дринов"; 2001:стр.280

5. Коцева Р., С. Павлова- Илчева, T.Хаджиолова, Б. Петрунов: Съвременни методи за диагностика на грипа: изд. "Медицина и физкултура", София, 2007

6. Максимов В.: Пневмонии придобити в обществото. Актуални насоки за поведение при възрастни, Консенсуно становище на Българската работна група, Българско дружество по белодробни болести, София, 2007

7. Сербезов Вл. и Зл. Кълвачев: Ку-треска. Подценена и недостатъчно позната, изд. "Изток-Запад", 2008

8.Узунова В., Я Хараламбиева, И.Митов: Медицинското значение на инфекциите, причинени от и тяхната диагностика, сп.Съвременна медицина, 2005,6.стр.4352

9 Хаджиолова Т,Сл. Павлова, Р. Коцева: Възможности за съвременна диагностика на Грипа в условия на Очакване на Грипна Пандемия, сп. Инфектология, 2004;XLI,1:3-10

10.Янев А.,К.Костов:За пневмонията во кратце, сп.Медикарт, бр.1, март 2, 2008,14 стр.

Средства за оценяване:

Тест 50%

Участие в семинар 50%