BAMB503 Управление на маркетинга

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Дисциплината "Управление на маркетинга" обобщава получените теоретични знания в областта на маркетинга и им придава подчертана практическа насоченост.

Целта на курса е студентите да получат задълбочени знания за методологията на разработване , оценка, избор и леализиране на маркетингови стратегии и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Курсът е разделен на две части, между които съществува вътрешна връзка и обусловеност. В логическа последователност се изясняват стратегическите аспекти на маркетинговия процес: същността, характеристиките и етапите на стратегическо маркетинговото планиране, методологията на стратегическите маркетингови анализи, съдържанието и структурата на маркетинговата стратегия и процеса на нейното формулиране и оценка, класифицирането на маркетинговите стратегии според различни критерии, особеностите на проектиране на маркетинговата организационна структура и на маркетинговия контрол.

Наред с лекциите са предвидени: решаване на казус, самостоятелна и групова работа върху конкретни задачи, посредством които се постига практическа насоченост на курса.

В резултат на курса"Управление на маркетинга" студентите ще могат да систематизират и разширят своите теоретични знания и умения в областта на маркетинговото управление, ще успеят да формират стратегическо мислене и отношение към бизнеса.

Цели на курса:

" Получаване на задълбочени знания за методологията на разработване , оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии

" Формиране на умения за прилагане на теоретичните знания при решаване на конкретен практически проблем

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р
гл. ас. Росица Накова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" методологията на осъществяване на маркетингови анализи:вътрешни и външни

" методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

" проектиране на маркетингова организационна структура

" основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

2) могат:

" да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на различни организации.


Предварителни изисквания:
основни знания по маркетинг

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

Основна

Котлър, Ф. 2002. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”.

Ламбен, Ж.-Ж. 2006. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг. Питер.

Младенова, Г. 2006. Маркетингово планиране. УИ “Стопанство”.

Младенова, Г. 2000. Маркетингови анализи. Тракия-М.

Допълнителна

Дейан, А. 2003. Изучение рынка, Питер.

Дибб, С. 2001. Практическое руководство по сегментирования рынка. Питер.

Диксон, П. 1998. Управление маркетингом. Бином.

Доил, Питер. 2001. Маркетинг, ориентированньi на стоимость, Питер.

Дракър, П. 2002. Ефективното управление. Класика и стил.

Дракър, Питър. 2002. Практика на мениджмънта. Класика и стил.

Желев, С. 2000. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия-М.

Залтман, Дж. 2006. Как мислят потребителите? Незаменими прозрения за „манталитета” на пазара. Класика и стил.

Иванов, П. 2004. Цели, стратегии и тактики в маркетинга, ИСК.

Изкуството на войната: древни китайски трактати. 2001. ИК”Труд”.

Класова, Св., кол. 2002. Маркетинг. УИ”Стопанство”.

Котлър, Ф. 2000. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”.

МакДональд, М. 2003. Стратегическое планирование маркетинга. Питер.

Макнийли, Мак. 2002. Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса. Фокус.

Портър, М. Е. 2004. Конкурентното предимство на нациите. Класика и стил.

Прайд, У. , Феръл, О. 1994. Маркетинг: концепции и стратегии. Форком.

Рийс, Ал. 2002. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. Класика и стил.

Траут, Джак, С. Ривкин. 2000. Бъди различен или умри. Кръгозор.

Хетън, Анджела. 2001. Планирането в маркетинга. Инфодар

Чан Ким, Моборньо. 2006. Стратегията „Син океан”, Локус.

Aaker, David A. Strategic Market Management. 6-th ed., John Wiley and Sons.

Ambler T. 2000. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing.

Hamel G. 2000. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.).

Hamel G., Prahalad C.K. 1994. Competing for the Future. HBSP, Boston (Mass.).

Lenskold, James D. Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer, and Corporative Profitability, McGraw Hill, 2003.

Lynch R. 1994. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN.

McDonald Malcolm. 1995. Marketing Plans. How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford (UK): Butterworth- Heineman Ltd.

Mercer, D. 1998. Marketing Strategy – the Challenges of the External Environment. Penguin Books.

Peter J. P. 1998. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill.

Периодични издания: European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), в-к Капитал, в-к Пари, електронни списания и др.

Доц.д-р Галина Младенова