BABB601 Икономика за мениджъри

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

" Задълбочен анализ на поведението на домакинствата и фирмите,

" Конкурентната структура на пазара и ценообразуването. Овладяване на необходим инструментариум за адаптиране към динамичната икономическа среда.

" Изграждане на приложно икономическо знание, необходимо за вземане на частни и публични решения

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции

Курсът има за цел да даде знания и практически умения за решаването на реални икономически проблеми, с които се сблъсква управлението на бизнеса и по конкретно:

" Анализ на потребителското поведение и на основните детерминанти на потребителското търсене;

" Оценка на взаимовръзката между еластичността на търсенето и приходите на фирмата;

" Взаимовръзката между технологичния избор и производствените разходи на фирмата;

" Оценка и сравнителен анализ на различни пазарни структури и на ефективността на ценообразуването, практиките на ценообразуването и ценовата стратегия на фирмата;

" Анализ на икономическата роля и политика на държавата по отношение на бизнеса;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

С. Ракарова, Икономика за мениджъри, НБУ, 2008.

Managerial Economics, Dominic Salvatore, Harcourt Inc.,2001

Управленческая экномика, К.К. Сио, Инфра-М, 2000

Допълнителна литература

J. R. Davis, Semoon Cang, Principles of Managerial Economics, Prentice-Hall, 1986

М. Портър, Конкурентни предимства на нациите, изд. Класика и стил, 2004

Електронни ресурси

http://www.yahoo.com/Social_Science/Economics/

http://www.abcnews.go.com/secions/business/yourbusiness_subindex.html

http://www.stat.bg

http://www.econ.bg

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите

Студентите, които посещават редовно занятията, могат да бъдат освободени от изпит с текуща оценка, формирана по следния начин:

" контролни - две всяко по 35% с оценка не по-малка от среден.

" разработване и защита на курсова работа 30% (по избрана след консултация с преподавателя тема от предметната област на курса)