BAMB626 Проект: Управление на маркетинга

Анотация:

Целта на курса е да обобщава получените теоретични знания в областта на маркетинга и им придава подчертана практическа насоченост.

Целта на курса е студентите да приложат напрактика получените задълбочени знания за методологията на разработване, оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Целта е да се приложат напрактика в логическа последователност стратегическите аспекти на маркетинговия процес: същността, характеристиките и етапите на стратегическо маркетинговото планиране, методологията на стратегическите маркетингови анализи, съдържанието и структурата на маркетинговата стратегия и процеса на нейното формулиране и оценка, класифицирането на маркетинговите стратегии според различни критерии, особеностите на проектиране на маркетинговата организационна структура и на маркетинговия контрол.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методологията на осъществяване на маркетингови анализи:вътрешни и външни

• методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

• проектиране на маркетингова организационна структура

• основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

2) могат:

• да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на различни организации.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Целта на курса е да обобщава получените теоретични знания в областта на маркетинга и им придава подчертана практическа насоченост.

Литература по темите:

1. Котлър, Ф., Фернандо Триас де Бес, Въведение в маркетинга, Класика и стил, 2013

2. Котлър Ф., Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

3. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

4. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

5. Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

6. Младенова, Г., колектив, Маркетинг, Издателски комплекс – УНСС, 2012

7. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

8. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 2006.

9. Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

10. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

11. Kotler, Ph., Kotler for Marketing. How to create,win and dominate markets, free press,2012