BAMB641 Правни аспекти на маркетинга

Анотация:

Курсът „Правни аспекти на маркетинга” има за задача да запознае студентите с най-общите въпроси по повод дейността на стопанските субекти и защитата на конкуренцията.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

 Росица Цанкова  д-р
проф. Райна Николова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• европейското и национално законодателство в областта на защитата на конкуренцията;

• дейността на Комисията за защита на конкуренцията.

2) могат:

• да оценяват критично държавната политика в областта на конкуренцията;

• да решават правни казуси по повод на административни нарушения в областта на конкуренцията.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Славов, Д. Конкурентно право. С., ИК "оледало" 2015 г.

Цветанов, И. Конкурентно право - учебно помагало. С., ИК УНСС, 2009 г.

Средства за оценяване:

Оценката се формира от два теста и оценка за присъствие и участие в заданията, поставяни от преподавателя.