BAMB624 Бизнес планиране и прогнозиране

Анотация:

Kурсът предоставя на студентите комплексно разбиране на техниките за бизнес планиране и прогнозиране от съществено значение за предприемаческия бизнес. Чрез теоретично изследване и практическо приложение студентите научават как да анализират средата, да целеполагат и да формулират стратегия чрез финансови прогнози, които да подкрепят стратегическото вземане на решения. Курсът е насочен към усвояването на работата по Бизнес моделиране по канава, като широко използван инструмент за визуализиране, анализиране и привеждане в изпълнение на бизнес модели. Студентите ще придобият практически опит в създаването и оценяването на бизнес модели в избрани браншове, подобрявайки уменията си за критично мислене и решаване на проблеми.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Анета Маричова  д-р
доц. Ваня Сланчева-Банева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Придобиване на умения за създаване и анализ на бизнес модел по канава за предприемаческия бизнес, вкл. разбиране на взаимодействието между елементите на бизнес модела и тяхното въздействие върху рентабилността и устойчивостта.

3) Усвояване на техники за анализ на пазара и позициониране спрямо конкуренцията.

4) Придобиване на практически умения за създаване на прогнози за приходите, оценка на разходите и анализ на паричния поток.

5) Приложение на теоретични концепции към сценарии в реалния свят чрез казуси.
Предварителни изисквания:
Работа с MS Excel.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Принципи на бизнес планиране прогнозиране. Контролиране и овладяване на: целите, времето, моделите, коректността и риска.
  2. Процес на планиране в бизнес организацията. Организационен дизайн и структури. За мисията визията на бизнес организацията
  3. Процес на стратегическо планиране: бизнес мисия - анализ на средата - целеполагане - формулиране на стратегия - разписване на програми - бюджетиране - имплементиране - контрол.
  4. Анализ на средата: 1) Анализ на външната среда - PEST, Анализ на 5-те конкурентни сили по Портър, Анализ на BCG, SWOT анализ 2) Анализ на вътрешно-организаиционната среда: 7S анализ по McKinsey
  5. Цели и целеполагане. Картографиране на бизнес стратегията
  6. Решаване на казус. The Fashion Channel: Стратегическо планиране за маркетинга. Прогнозиране на продажбите
  7. Стратегическо мислене. 1. Осмисляне на голямата картина 2. Изследване на ключови тенденции 3. Оспорване на предположения 4. Предвиждане на възможности и заплахи на средата
  8. Бизнес модел. Съставяне на бизнес модел по канава 1) Разработване на стратегията на бизнеса 2) Определяне на способностите на бизнеса и на необходимите ресурси 3) Определяне на стойността за заинтересованите лица. Съставяне на бизнес модел по канава
  9. Стойностно предложение по канава.
  10. Решаване на казус. ZipCar: Refining the Business Model

Литература по темите:

1. Владимирова, К., Тонкова, С. Славова, И., Иванов, П., Танушев, Х., и Й. Банкожа (2012) Прогнозиране и стратегическо планиране. София: УНСС.

2. Славова, Ирена (2009) Планиране и прогнозиране. София: НБУ.

3. Узунова, Юлия (1999) Маркетингов план. РОМИНА

4. Кръстева, Невяна и Ива Петрова (2007) Стратегически маркетинг: Маркетингови стратегии. Авангард-Прима

5. "Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers" by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur

6. "The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses" by Eric Ries

7. "The Art of the Start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything" by Guy Kawasaki