BABB601 Икономика за мениджъри

Анотация:

Курсът е надграждащ. Неговата цел е да интегрира знанията на студентите в областта на икономическата теория, и по-конкретно – микроикономиката, с мениджмънта, за да се придобият практически умения за вземане на управленски решения. Дисциплината дава възможност на студентите да се запознаят с начините за прилагане на икономическото знание към решаването на реални икономически проблеми, с които се сблъсква управлението на бизнеса.

Курсът създава знания и умения за използване на базовите принципи и концепции на икономическата теория в конкретните анализи и оценки на търсенето, поведението на потребителите, производството и производствената технология, разходите и печалбата на фирмата, ценообразуването и пазарното поведение в условията на различни пазарни структури.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• инструменти за количествен анализ и оценка на пазарното търсене, поведението на потребителите, производството и производствената технология, разходите и печалбата на фирмата;

• различни модели на ценообразуване, управление на разходите и печалбата на фирмата;

• “правилата на играта” в условията на различни видове пазарни структури;

2) могат:

• да прилагат на практика различни модели и инструменти за оценка на факторите, влияещи върху пазарните резултати на фирмата;

• да вземат управленски решения, основаващи се на анализ и оценка на количествените измерения на търсенето, производството, разходите и различните пазарни структури;

• да решават реални икономически проблеми, с които се сблъсква управлението на бизнеса.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Микроикономика

• МакроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в управленската икономика
 2. Икономика, функционални науки от сферата на управлението, иконометрия – основа за ефективно управление
 3. Методи на поведение на фирмата
 4. Анализ на търсенето
 5. Оценка и прогнозиране на търсенето
 6. Анализ на производството и оценка на производствената функция
 7. Анализ на разходите и оценка на функцията на разходите
 8. Печалба на фирмата
 9. Пазарна структура и ценообразуване
 10. Практика на ценообразуването
 11. Икономическа роля на държавата

Литература по темите:

Основна литература:

С. Ракарова, Икономика за мениджъри, НБУ, 2008.

Ракарова, С. и А. Еленкова. 2013. Пътеводител по икономика за мениджъри. С: Издателство на НБУManagerial Economics, Dominic Salvatore, Harcourt Inc.,2001

Управленческая экномика, К.К. Сио, Инфра-М, 2000

Допълнителна литература

J. R. Davis, Semoon Cang, Principles of Managerial Economics, Prentice-Hall, 1986

М. Портър, Конкурентни предимства на нациите, изд. Класика и стил, 2004

Средства за оценяване:

• Текущо оценяване – текущ тест (2х30%), разработване и представяне на задача за текущо оценяване (40%)

• Финално оценяване – тест (40%) и задача (60%)